Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 29 Tachwedd 2018

Amser: 09.00 - 15.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5187


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Angela Burns AC

Neil Hamilton AC

Helen Mary Jones AC

Julie Morgan AC

Rhianon Passmore AC

Tystion:

Lowri Griffiths, Bowel Cancer UK

Asha Kaur, Bowel Cancer UK

Andy Glyde, Ymchwil Canser y DU

Hayley Heard, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sharon Hillier, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tom Crosby, Canolfan Ganser Felindre

Jared Torkington, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dr Sunil Dolwani, Cardiff and the Vale University Health Board

Dr John Green, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Phedra Dodds, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Dr Neil Hawkes, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru

Simon Dean, Llywodraeth Cymru

Chris Jones, Deputy Chief Medical Officer for Wales, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Claire Morris (Clerc)

Lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

</AI1>

<AI2>

2       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda Bowel Cancer UK a Cancer Research UK

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bowel Cancer UK a Cancer Research UK.

2.2 Cytunodd Bowel Cancer UK i ddarparu gwybodaeth ychwanegol yn manylu pa fyrddau iechyd lleol sy'n trefnu gwasanaethau yn fewnol ac yn allanol ym maes endosgopi.

</AI2>

<AI3>

3       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

</AI3>

<AI4>

4       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda Rhwydwaith Canser Cymru

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Rhwydwaith Canser Cymru.

</AI4>

<AI5>

5       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

</AI5>

<AI6>

6       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

</AI6>

<AI7>

7       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda swyddogion Llywodraeth Cymru

7.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

</AI7>

<AI8>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o'r cyfarfod ar 5 Rhagfyr 2018

8.1 Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig.

</AI8>

<AI9>

9       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: trafod y dystiolaeth

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI9>

<AI10>

10    Bil Awtistiaeth (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>