Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 29 Tachwedd 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09.15)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda Bowel Cancer UK a Cancer Research UK

(09.15-10.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 120)

Lowri Griffiths, Pennaeth Cymru, Bowel Cancer UK

Asha Kaur, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd, Bowel Cancer UK

Andy Glyde, Rheolwr Materion Cyhoeddus (Cymru), Cancer Research UK

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Bowel Cancer UK

Papur 2 – Cancer Research UK

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.00-10.05)

 

</AI4>

<AI5>

3       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

(10.05-10.45)                                                              (Tudalennau 121 - 124)

Hayley Heard, Pennaeth Sgrinio Coluddion Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd / Cyfarwyddwr MeddygolIechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sharon Hillier, Cyfarwyddwr Adran Sgrinio, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Papur 3 - Iechyd Cyhoeddus Cymru

</AI5>

<AI6>

Egwyl (10.45-10.55)

 

</AI6>

<AI7>

4       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda Rhwydwaith Canser Cymru

(10.55-11.40)                                                              (Tudalennau 125 - 131)

Dr Tom Crosby, Cyfarwyddwr Meddygol Rhwydwaith Canser Cymru ac Oncolegydd Ymgynghorol, Canolfan Ganser Felindre

 

Papur 4 – Rhwydwaith Canser Cymru

</AI7>

<AI8>

Egwyl (11.40-11.45)

 

</AI8>

<AI9>

5       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

(11.45-12.45)                                                              (Tudalennau 132 - 142)

Jared Torkington, Cadeirydd sy’n Ymadael, Cymdeithas Cymru ar gyfer Gastroenteroleg ac Endosgopi (WAGE) a Llawfeddyg Ymgynghorol y Colon a’r Rhefr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dr Sunil Dolwani, Cadeirydd newydd Cymdeithas Cymru ar gyfer Gastroenteroleg ac Endosgopi (WAGE) a Gastroenterolegydd Ymgynghorol ac Arweinydd Sgrinio Canser y Coluddyn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dr John Green, Cadeirydd y Grŵp Sicrwydd Ansawdd Gwasanaethau Endosgopi yn y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi Gastroberfeddol a Gastroenterolegydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Phedra Dodds, Nyrs Ymgynghorol Endoscopi, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Papur 5 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Papur 6 - Cymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru

Papur 7 – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

</AI9>

<AI10>

Egwyl (12.45-13.15)

 

</AI10>

<AI11>

6       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru

(13.15-13.45)                                                              (Tudalennau 143 - 156)

Dr Neil Hawkes, Gastroenterolegydd Ymgynghorol, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Papur 8 - Addysg a Gwella Iechyd Cymru

</AI11>

<AI12>

7       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda swyddogion Llywodraeth Cymru

(13.45-14.30)                                                              (Tudalennau 157 - 161)

Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru, Llwyodraeth Cymru

Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr y GIG, Llwyodraeth Cymru

Dr Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol y GIG, Llwyodraeth Cymru

 

Papur 9 – Llwyodraeth Cymru

</AI12>

<AI13>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o'r cyfarfod ar 5 Rhagfyr 2018

(14.30)                                                                                                             

</AI13>

<AI14>

9       Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: trafod y dystiolaeth

(14.30-14.40)                                                                                                  

</AI14>

<AI15>

10    Bil Awtistiaeth (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

(14.40-15.00)                                                                                                  

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>