Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2018

Amser: 09.15 - 12.19
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5183


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Angela Burns AC

Helen Mary Jones AC

Julie Morgan AC

Lynne Neagle AC

Gareth Bennett AC (yn lle Neil Hamilton AC)

Tystion:

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Alan Brace, Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru

Paul Davies AC, Aelod sy'n gyfrifol am y Bil

Enrico Carpanini, Gwasanaethau Cyfreithiol

Stephen Boyce, Gwasanaeth Ymchwil

Staff y Pwyllgor:

Claire Morris (Clerc)

Tanwen Summers (Ail Glerc)

lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Rhianon Passmore AC.

1.3 Roedd Gareth Bennett AC yn bresennol, yn dirprwyo ar gyfer Neil Hamilton AC.

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant.

2.2. Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu nodyn ar y gwariant cyfalaf penodedig ar gyfer gofal sylfaenol.

</AI2>

<AI3>

3       Bil Awtistiaeth (Cymru)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Paul Davies AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ynghylch y Bil Awtistiaeth (Cymru)

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI5>

<AI6>

4.2   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch darpariaeth Gymraeg yn y Bil Awtistiaeth (Cymru)

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI6>

<AI7>

4.3   Llythyr gan Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru ynghylch y Bil Awtistiaeth (Cymru)

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a dechrau'r cyfarfod ar 15 Tachwedd 2018.

</AI8>

<AI9>

6       Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI9>

<AI10>

7       Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>