Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2018

Amser: 09.15 - 12.17
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5171


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jayne Bryant AC

Mark Isherwood AC

Jenny Rathbone AC

Leanne Wood AC

Tystion:

Cerys Furlong, Chwarae Teg

Catherine Fookes

Uzo Iwobi OBE, Cyngor Hiliaeth Cymru

Paul Hossack, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Mike Payne, GMB

Gareth Clubb, Cyfeillion y Ddaear Cymru

Bablin Molik

Roger Pratt, Ceidwadwyr Cymreig

Tom Harrison

Kathryn Allen, Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Steve Davis, Principal Youth Officers' Group

Julia Griffiths, Ieuenctid Cymru

Chisomo Phiri, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, Cymru

Staff y Pwyllgor:

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Siân Gwenllian AC, Jack Sargeant AC a Gareth Bennett AC.

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 3

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

·         Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

·         Uzo Iwobi OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru

·         Paul Hossack, Uwch Swyddog Cyswllt, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 4

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Mike Payne, Cadeirydd, Pwyllgor Trefnu, Llafur Cymru

·         Gareth Clubb, Prif Weithredwr, Plaid Cymru

·         Y Cynghorydd Bablin Molik, cynghorydd yng Nghaerdydd a chadeirydd plaid leol Caerdydd a’r Fro ar gyfer Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

·         Roger Pratt, Cyfarwyddwr yr Adolygiad Ffiniau, Ceidwadwyr Cymreig

·         Tom Harrison, Swyddog Rhanbarthol, UKIP Cymru

</AI3>

<AI4>

4       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 5

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Kathryn Allen, Is-lywydd, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

·         Steve Davis, Rheolwr Gwasanaeth, Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid

·         Julia Griffiths, Cyd-Brif Weithredwr Dros Dro, Youth Cymru

·         Chisomo (Chizi) Phiri, Swyddog Menywod, UMC Cymru

</AI4>

<AI5>

5       Papurau i'w nodi

</AI5>

<AI6>

5.1   Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â Bil Rhentu Tai (Ffioedd etc.) (Cymru)

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI7>

<AI8>

7       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2,3 a 4. 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>