Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018

Amser: 09.27 - 12.19
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5169


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

John Griffiths AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Mark Isherwood AC

Jenny Rathbone AC

Leanne Wood AC

Tystion:

Debbie Wilcox

Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Paul Egan, Un Llais Cymru

Jessica Blair, Sefydliad Materion Cymreig

Siân Williams, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2.  Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Siân Gwenllian AC, Jack Sargeant AC a Gareth Bennett AC.

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Casnewydd

·         Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·         Siân Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

·         Paul Egan, Dirprwy Brif Weithredwr, Un Llais Cymru

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 2

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Jessica Blair, Cyfarwyddwr, ERS Cymru

 

 

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

4.1a Nododd y Pwyllgor y datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

</AI5>

<AI6>

4.2   Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol – dadansoddiad o’r arolwg

4.2a Nododd y Pwyllgor y dadansoddiad o'r arolwg ar gyfer yr ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1. Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd

6.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

</AI8>

<AI9>

7       Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiadau drafft

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>