Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 29 Tachwedd 2018

Amser: 09.15 - 11.07
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5141


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Jane Hutt AC

David Rees AC

Tystion:

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Steve Davies, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Mike Hedges AC Neil Hamilton AC, Rhun ap Iorwerth AC a Nick Ramsay AC.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Cyllideb y DU ar gyfer yr Hydref 2018 - Arian canlyniadol i DEL Cymru - 19 Tachwedd 2018

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad: Cynllun Ymadael Gwirfoddol 2018 - 20 Tachwedd 2018

</AI4>

<AI5>

2.3   PTN3 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Treth Tir Gwag - 20 Tachwedd 2018

</AI5>

<AI6>

3       Y Model Buddsoddi Cydfuddiannol: Sesiwn Briffio Technegol

3.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol ar y Model Buddsoddi Cydfuddiannol gan swyddogion o Lywodraeth Cymru, sef Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; a Steve Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid Arloesol.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i drafod strategaeth ariannu cyfalaf Llywodraeth Cymru maes o law.

</AI6>

<AI7>

4       Bil Awtistiaeth (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

</AI7>

<AI8>

5       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y gwelliannau arfaethedig ar gyfer Cyfnod 2

5.1 Trafododd y Pwyllgor y gwelliannau arfaethedig y bydd yn eu cyflwyno i'r Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yng Nghyfnod 2, a chytunodd arnynt.

</AI8>

<AI9>

6       Goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i benodi Ymgynghorydd Annibynnol i gynorthwyo'r Aelodau gyda'u gwaith craffu ariannol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod.

</AI9>

<AI10>

7       Ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at gyrff a ariennir yn uniongyrchol ac at Lywodraeth Cymru yn gofyn am sylwadau ynghylch y cyfarwyddyd a'r arweiniad a ddarperir gan y Pwyllgor wrth iddynt bennu eu hamcangyfrifon.

</AI10>

<AI11>

8       Trafod y flaenraglen waith

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

</AI11>

<AI12>

9       Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2018

9.1 Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>