Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 25 Hydref 2018

Amser: 09.20 - 11.41
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5139


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

David Rees AC

Tystion:

Jim Harra, Cyllid a Thollau EM

Jackie McGeehan, Cyllid a Thollau EM

Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

Dyfed Alsop, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Awdurdod Cyllid Cymru

Rebecca Godfrey, Awdurdod Cyllid Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Croesawodd y Cadeirydd Rhun ap Iorwerth AC fel aelod parhaol o'r Pwyllgor.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau - Cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith mawr - y Model Buddsoddi Cydfuddiannol - 18 Hydref 2018

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 4 (Sefydliad Bevan)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

</AI4>

<AI5>

4       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 5 (Awdurdod Cyllid Cymru)

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru; Sam Cairns, Pennaeth Cyflawni Gweithredol; a Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 6 (Cyllid a Thollau EM)

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol Cyllid a Thollau EM; a Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Treth Incwm, Cyllid a Thollau EM ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

7       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>