Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Bondiau Buddsoddi Cyfalaf - 24 Hydref 2018

                                                                                            (Tudalennau 4 - 5)

</AI3>

<AI4>

3       Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2019-20

(09.00-10.00)                                                                  (Tudalennau 6 - 116)

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Isobel Garner, Cadeirydd, Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

Steve O’Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol

 

Papur 1 - Amcangyfrif o'r Incwm a'r Treuliau ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020

Papur 2 - Adroddiad Interim: Asesiad o'r cynnydd a wnaed o safbwynt ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2018-19 yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2018

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 ac 8-10

(10.00)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

5       Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2019-20@ Trafod y dystiolaeth

(10.00-10.15)                                                                                                  

</AI6>

<AI7>

6       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 7 (y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol)

(10.15-11.15)                                                              (Tudalennau 117 - 129)

Robert Chote, Cadeirydd, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

</AI7>

<AI8>

7       Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth - Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

(11.15-12.00)                                                              (Tudalennau 130 - 141)

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matthew Jenkins, Diprwy Gyfarwyddwr, Partneriaeth a Cydweithrediad

Gareth Haven, Is-adran Cyllid

 

Papur 3 - Llythyr gan Paul Davies AC – 31 Hydref 2018

</AI8>

<AI9>

8       Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y Dystiolaeth

(12.00-12.10)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

9       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod y dystiolaeth

(12.10-12.20)                                                                                                  

</AI10>

<AI11>

10   Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

(12.20-12.30)                                                              (Tudalennau 142 - 143)

Papur 4 - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>