Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 28 Tachwedd 2018

Amser: 09.30 - 11.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5125


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC

Caroline Jones AC

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

David Melding AC

Rhianon Passmore AC

Vikki Howells AC

Tystion:

Dr David Blaney, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Celia Hunt, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Sian Tomos, Cyngor Celfyddydau Cymru

Owen Watkin, Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru

Staff y Pwyllgor:

Steve George (Clerc)

Adam Vaughan (Dirprwy Glerc)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

</AI1>

<AI2>

2       Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 7

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

Nododd yr Aelodau y papurau.

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: National Theatre Wales

Nododd yr Aelodau y bydd y Cadeirydd yn cwrdd â Phrif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru.

</AI4>

<AI5>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

</AI5>

<AI6>

5       Ôl-drafodaeth breifat

</AI6>

<AI7>

6       Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: Trafod yr adroddiad drafft

Cytunodd yr aelodau ar yr adroddiad.

</AI7>

<AI8>

7       Ymchwiliad i addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru: Trafod y papur cwmpasu

Cytunodd yr Aelodau i gynnal digwyddiad i randdeiliaid i drafod y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad i addysgu hanes a diwylliant Cymru.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>