Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2018

Amser: 09.00 - 12.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5124


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Bethan Sayed AC (Cadeirydd)

Mick Antoniw AC

Caroline Jones AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Rhianon Passmore AC

Jenny Rathbone AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Steve George (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Adam Vaughan (Dirprwy Glerc)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Jane Hutt AC, a bu Vikki Howells AC yn dirprwyo ar ei rhan.

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 - Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

6.1 Ymatebodd y Gweinidog a’i swyddogion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor a chytunwyd i ddarparu:

 

·         Dadansoddiad o’r dyraniad cyllid ar gyfer y cynllun sabothol; a

·         Chynllun gweithredu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn perthynas ag addysg bellach - pan fydd ar gael.

 

</AI2>

<AI3>

3       Craffu Blynyddol ar Ofcom Cymru

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor, a chytunwyd i ddarparu:

 

·         Memorandwm cyd-dealltwriaeth ar yr hyn yw’r swyddogaeth reoleiddiol a phwy sy’n gwneud beth o ran perthynas Ofcom ag S4C; a

·         Nodyn ar lefel yr ymwybyddiaeth ymhlith pobl nad ydynt yn siaradwyr Cymraeg o ran gofynion Ofcom bod yn rhaid i 53 y cant o’r rhaglenni ar S4C fod ag is-deitlau.

 

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

4.1 Nododd aelodau’r Pwyllgor y papurau.

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr at y Cadeirydd gan Adam Somerset: Theatr Genedlaethol Cymru

</AI5>

<AI6>

4.2   Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau: Deiseb P05-840 Cyllid Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a phob Awdurdod Lleol arall

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

6       Ôl-drafodaeth breifat

6.1 Trafododd aelodau’r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI8>

<AI9>

7       Trafod y dull o ymdrin â thystiolaeth lafar

7.1 Trafododd aelodau’r Pwyllgor eu dull o ran ymdrin â thystiolaeth lafar.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>