Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Panel tystiolaeth 1

(09.30 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 37)

Hannah O'Neill, Ysgrifennydd Cangen Bleanau Gwent ar gyfer adran ATL o NEU

Neil Butler, Swyddog Cenedlaethol Cymru NASUWT

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi UCAC

Roger Vaughan, Llywydd Cenedlaethol UCAC

 

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-31-18 - Papur 1
CYPE(5)-31-18 - Papur 2
CYPE(5)-31-18 - Papur 3 (Cyfieithiad i'r Saesneg gan Gomisiwn y Cynulliad)
CYPE(5)-31-18 - Papur 3

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Panel tystiolaeth 2

(10.15 - 11.00)                                                                (Tudalennau 38 - 41)

Tim Pratt, Cyfarwyddwr, ASCL Cymru

Gavin Jones, Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Caerllion

Jane Harries, Pennaeth Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-18 - Papur 4

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

(11.00)                                                                                                             

 

</AI5>

<AI6>

4.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth bellach yn ymwneud â chamau sy'n codi o gyfarfod y Pwyllgor ar 20 Medi

                                                                                        (Tudalennau 42 - 43)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-18 - Papur i'w nodi 1

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr oddi wrth Ymgyrch Hanes Cymru - Hanes Cymru mewn ysgolion

                                                                                                     (Tudalen 44)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-18 - Papur i'w nodi 2

</AI7>

<AI8>

4.3   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Trafodion Cyfnod 2

                                                                                        (Tudalennau 45 - 46)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-18 - Papur i'w nodi 3

</AI8>

<AI9>

4.4   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Fframwaith drafft y cynllun gweinyddu

                                                                                        (Tudalennau 47 - 60)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-18 - Papur i'w nodi 4

</AI9>

<AI10>

4.5   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - P-05-840 Cyllid Teg ar gyfer Sir Castell-nedd Port Talbot

                                                                                        (Tudalennau 61 - 62)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-18 - Papur i'w nodi 5

</AI10>

<AI11>

4.6   Llythyr gan Wasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru - Adolygiad o drefniadau 2018

                                                                                        (Tudalennau 63 - 64)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-18 - Papur i'w nodi 6 (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.00)                                                                                                             

 

</AI12>

<AI13>

6       Ymchwiliad i Statws y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru - Trafod y dystiolaeth

(11.15 - 11.30)                                                                                                

 

</AI13>

<AI14>

7       Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - Trafod yr adroddiad drafft

(11.30 - 12.00)                                                              (Tudalennau 65 - 110)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-31-18 - Papur Preifat 5

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>