Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Hydref 2018

Amser: 09.17 - 11.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5106


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Michelle Brown AC

Hefin David AC

Suzy Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Llyr Gruffydd AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Huw Morris, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Diolchodd i John Griffiths am ei holl waith yn ystod ei gyfnod ar y Pwyllgor.

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – byddwn yn canolbwyntio ar Addysg Bellach ac Addysg Uwch

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog ar faterion AU ac AB.

2.2 Cytunwyd i ddarparu'r canlynol:

CLGau sydd gan Lywodraeth Cymru â darparwyr prentisiaeth;

Copi o adroddiad Greystone;

Nodyn ar bryd y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r gwaith gyda CCAUC a phrifysgolion ar eu cynllun gweithredu a'u hymagwedd strategol at iechyd meddwl gael ei gwblhau a'i roi ar waith.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - meini prawf cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

</AI5>

<AI6>

3.3   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

</AI6>

<AI7>

3.4   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

</AI7>

<AI8>

3.5   Llythyr gan Mind Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion ar y Cyd ar Ddull Ysgol Gyfan o Hybu Iechyd Meddwl

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

5       Trafod y dystiolaeth a gafwyd yn y sesiwn graffu

5.1 Cytunodd y Pwyllgor i wneud gwaith dilynol ar rai materion gydag Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog.

</AI10>

<AI11>

6       Ymchwiliad i gyllido ysgolion - Trafod y dull gweithredu

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl diwygiedig a'r dull casglu tystiolaeth.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>