Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Hydref 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – byddwn yn canolbwyntio ar Addysg Bellach ac Addysg Uwch

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 45)

 

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SHELL

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-27-18 - Papur 1 - Llywodraeth Cymru

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(11.00)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - meini prawf cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim

                                                                                                     (Tudalen 46)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 1

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 47 - 66)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 2

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 67 - 73)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 3

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 74 - 77)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 4

</AI8>

<AI9>

3.5   Llythyr gan Mind Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion ar y Cyd ar Ddull Ysgol Gyfan o Hybu Iechyd Meddwl

                                                                                        (Tudalennau 78 - 79)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.00)                                                                                                             

 

</AI10>

<AI11>

5       Trafod y dystiolaeth a gafwyd yn y sesiwn graffu

(11.00 - 11.15)                                                                                                

 

</AI11>

<AI12>

6       Ymchwiliad i gyllido ysgolion - Trafod y dull gweithredu

(11.15 - 11.45)                                                                (Tudalennau 80 - 82)


Dogfennau atodol:

Papur Preifat

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>