Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 22 Tachwedd 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2017-18

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 12)

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-33-18 – Papur 1

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(11.00 - 11.15)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru – sesiwn dystiolaeth 3

(11.15 - 12.00)                                                                (Tudalennau 13 - 24)

Cymwysterau Cymru 

Philip Blaker, Prif Weithredwr

Ann Evans, Cadeirydd

Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt 

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-33-18 – Papur 2 (Saesneg yn unig)

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

(12.00)                                                                                                             

 

</AI6>

<AI7>

4.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 10 Hydref

                                                                                        (Tudalennau 25 - 81)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-33-18 – Papur i'w nodi 1

</AI7>

<AI8>

4.2   Llythyr gan y Cadeirydd at Ymgyrch Hanes Cymru - Dysgu Hanes Cymru yn y cwricwlwm newydd

                                                                                        (Tudalennau 82 - 83)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-33-18 – Papur i'w nodi 2

</AI8>

<AI9>

4.3   Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Prif Weinidog - Addysg yn y Cartref

                                                                                        (Tudalennau 84 - 86)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-33-18 – Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(12.00)                                                                                                             

 

</AI10>

<AI11>

6       Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

(12.00 - 12.15)                                                                                                

 

</AI11>

<AI12>

7       Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2019 - 2020 – trafod yr adroddiad drafft

(12.15 - 13.00)                                                                                                

Dogfennau atodol:

Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2019 - 2020 – adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>