Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 18 Hydref 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI2>

<AI3>

2       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

(09.30 - 13.00)                                                                                                

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr - Is-adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar

Tracy Hull, Gwasanaethau Cyfreithiol 

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fydd: Adrannau 1 i 13; Teitl hir.

 

Mae dogfennau sy'n cyd-fynd â thrafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil ar y we.

 

</AI3>

<AI4>

Bydd egwyl ar adeg priodol yn ystod y trafodion.

 

 

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i'w nodi

(13.00)                                                                                                             

 

</AI5>

<AI6>

3.1   Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

                                                                                          (Tudalennau 1 - 20)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-18 - Papur i'w nodi 1

 

</AI6>

<AI7>

3.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-821 Ailgyflwyno cyllid cymorth addysgol i awdurdodau lleol ar gyfer y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwasanaeth Addysg i Deithwyr

                                                                                                     (Tudalen 21)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-18 - Papur i'w nodi 2

 

</AI7>

<AI8>

3.3   Llythyr oddi wrth Owen Smith AS - Yn ymwneud ag anghysonderau o ran marcio CBAC

                                                                                        (Tudalennau 22 - 34)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-18 - Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)

 

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod cyfan ar 24 Hydref

(13.00)                                                                                                             

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>