Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 6 Rhagfyr 2018

Amser: 09.03 - 10.39
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5086


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

Andrew RT Davies AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Helen Mary Jones AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Tim Render, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Katy Orford (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 3, 6 a 7 o gyfarfod heddiw a'r cyfarfod ar 12 Rhagfyr  2018 i drafod  yr adroddiad drafft ar Fil Amaethyddiaeth y DU

2.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3, 6 a 7 yng nghyfarfod heddiw ac ar gyfer y cyfarfod ar 12 Rhagfyr 2018 i drafod yr adroddiad drafft ar Fil Amaethyddiaeth y DU.

</AI2>

<AI3>

3       Sesiwn friffio ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU

1.1 Cafodd y Pwyllgor frîff llafar ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU gan y Gwasanaethau Cyfreithiol a'r Gwasanaeth Ymchwil. 

</AI3>

<AI4>

4       Trafod Bil Amaethyddiaeth y DU: sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

5.2 Gwahoddodd y Cadeirydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i rannu unrhyw sylwadau ychwanegol gyda'r Pwyllgor i lywio ei adroddiad ar Fil Amaethyddiaeth y DU.

5.3 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i rannu'r ohebiaeth gan y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, ynghylch trefniadau Sefydliad Masnach y Byd gyda'r Pwyllgor cyn gynted ag y bo'n dod i law.

</AI4>

<AI5>

5       Papurau i’w nodi

5.2 Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 5.

</AI5>

<AI6>

5.1   Gohebiaeth gan y Cadeirydd at y Llywydd ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer  Bil Amaethyddiaeth y DU

</AI6>

<AI7>

5.2   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion  Gwledig ynghylch y Cynllun Nwyddau Cyhoeddus

</AI7>

<AI8>

5.3   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ar ôl y sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet yn y cyfarfod Pwyllgor ar 8 Tachwedd 2018

</AI8>

<AI9>

5.4   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynullnio a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018

</AI9>

<AI10>

6       Blaenraglen waith

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar adfer bioamrywiaeth a chytunodd arno. Cytunodd hefyd i ymgymryd ag ymchwiliad yn ystod tymor y gwanwyn.

</AI10>

<AI11>

7       Trafod tystiolaeth lafar

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 4.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>