Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Hydref 2018

Amser: 09.45 - 11.26
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5053


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

Vikki Howells AC

Jane Hutt AC

David Melding AC

Mark Reckless AC

Mike Hedges AC

Tystion:

George Hollingbery AS, Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach

Robin Healey, Wales Office

Leonie Lambert, Department for International Trade

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Elisabeth Jones (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1    Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2    Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Joyce Watson.

1.3    Roedd Mike Hedges yn y cyfarfod fel dirprwy i Joyce Watson.

</AI1>

<AI2>

2       Polisi masnach y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - sesiwn dystiolaeth

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i'w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Papur 1 i'w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru - 8 Hydref 2018

3.1 Nodwyd y papur.

</AI4>

<AI5>

3.2   Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch craffu ar reoliadau a wnaed o dan y Bil Masnach - 8 Hydref 2018

3.2 Nodwyd y papur.

</AI5>

<AI6>

3.3   Papur 3 i'w nodi - Hawlenni cludo nwyddau ar ôl Brexit, Cymdeithas Cludo Nwyddau - 9 Hydref 2018

3.3 Nodwyd y papur.

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

5       Polisi masnach y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI8>

<AI9>

6       Monitro Negodiadau'r UE

6.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio ar negodiadau'r UE.

</AI9>

<AI10>

7       Blaenraglen Waith

7.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y tymor nesaf.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>