Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Hydref 2018

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Private pre-meeting

(09.30-09.45)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.45)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Polisi masnach y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - sesiwn dystiolaeth

(09.45-10.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 31)

George Hollingbery, y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach

Leonie Lambert, Yr Adran Masnach Ryngwladol

Robin Healey, Swyddfa Cymru

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(10.45-10.50)                                                                                                  

</AI4>

<AI5>

3.1   Papur 1 i'w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru - 8 Hydref 2018

                                                                                        (Tudalennau 32 - 36)

</AI5>

<AI6>

3.2   Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch craffu ar reoliadau a wnaed o dan y Bil Masnach - 8 Hydref 2018

                                                                                        (Tudalennau 37 - 38)

</AI6>

<AI7>

3.3   Papur 3 i'w nodi - Hawlenni cludo nwyddau ar ôl Brexit, Cymdeithas Cludo Nwyddau - 9 Hydref 2018

                                                                                        (Tudalennau 39 - 41)

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.50)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

5       Polisi masnach y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

(10.50-11.05)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

6       Monitro Negodiadau'r UE

(11.05-11.20)                                                                  (Tudalennau 42 - 56)

</AI10>

<AI11>

7       Blaenraglen Waith

(11.20-11.30)                                                                                                  

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>