Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 3 Rhagfyr 2018

Amser: 13.33 - 15.54
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5042


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Neil Hamilton AC

Rhianon Passmore AC

Adam Price AC

Jenny Rathbone AC

Darren Millar AC

Tystion:

Tracey Burke, Llywodraeth Cymru

John Howells, Llywodraeth Cymru

Jo-anne Daniels, Llywodraeth Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru:

Adrian Crompton – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Matthew Mortlock

Staff y Pwyllgor:

Fay Bowen (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i'r cyfarfod Pwyllgor.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC a Nick Ramsay AC. Roedd Darren Millar AC yn bresennol fel dirprwy.

1.3        Llongyfarchodd y Cadeirydd dros dro Nick Ramsay AC ar enedigaeth ddiweddar ei fab.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.2 Cytunwyd y byddai angen eglurhad pellach gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru ynghylch ei ffigurau absenoldeb oherwydd salwch.

</AI2>

<AI3>

2.1   Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn y Cynulliad (14 Tachwedd 2018)

</AI3>

<AI4>

2.2   Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Gwybodaeth ychwanegol gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru (15 Tachwedd 2018)

</AI4>

<AI5>

2.3   Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (22 Tachwedd 2018)

</AI5>

<AI6>

2.4   Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (22 Tachwedd 2018)

</AI6>

<AI7>

3       Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

3.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan y tystion a ganlyn fel rhan o'u hymchwiliad i Raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus; Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi; a John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru.

 

3.2 Cytunodd Tracey Burke i:

·         anfon nodyn yn egluro'r gyllideb ar gyfer y dull dwy grant ar gyfer 2019-20,  ac yn egluro lle y dyrannwyd y £5 miliwn a glustnodwyd yn flaenorol ar gyfer y cynnig gofal plant;

·         gwirio sut y mae adborth ynghylch safbwyntiau awdurdodau lleol yn deillio o'r gwerthusiad interim wedi'i rannu â phob awdurdod lleol;

·         cael trafodaeth gyda'r gwerthuswyr ynghylch a fyddai modd enwi'r saith awdurdod lleol sy'n rhan o'r cynllun peilot, a hynny er mwyn rhoi cyfle i awdurdodau lleol nad ydynt yn awdurdodau braenaru drafod y dulliau a ddefnyddiwyd;

·         anfon rhestr o'r holl grantiau sy'n gysylltiedig â'r dull dau grant ynghyd â'r gyllideb a ddyrennir ar gyfer 2019-20; a

·         rhoi cyngor ar y paratoadau sy'n cael eu gwneud ynglŷn â'r effaith y gallai Brexit ei chael ar y Rhaglen Cefnogi Pobl.

 

3.3 Yn ogystal, cytunodd Tracey Burke i gysylltu â Swyddfa Archwilio Cymru er mwyn sicrhau bod yr holl argymhellion yn deillio o adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cael eu hadlewyrchu'n llawn yn y canllawiau sy'n cael eu cyhoeddi.

</AI7>

<AI8>

4       Maes Awyr Caerdydd: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am weithredu argymhellion y Pwyllgor

4.1 Trafododd yr Aelodau y llythyr gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol a chytunodd i:

·         geisio eglurhad pellach ar nifer o bwyntiau; a

·         threfnu sesiwn dystiolaeth ar gyfer tymor yr haf 2019 i graffu ar berfformiad y maes awyr, ynghyd â'i gynlluniau ar gyfer gwaith datblygu yn y tymor canolig a'r tymor hir.

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

6       Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd, gan gytuno i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru er mwyn nodi eu casgliadau ac er mwyn trefnu sesiwn dystiolaeth ar gyfer tymor yr haf 2019 at ddibenion craffu ar werthusiad terfynol y Rhaglen Ariannu Hyblyg.

</AI10>

<AI11>

7       Adroddiad(au) Archwilydd Cyffredinol Cymru: Blaenraglen waith

7.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cytunwyd y dylid trafod y cynigion a dychwelyd i'r eitem hon yn y cyfarfod ar 14 Ionawr 2019.

</AI11>

<AI12>

8       Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: trafod y papur cwmpasu

8.1 Trafododd yr Aelodau y papur cwmpasu, gan gytuno i wneud gwaith ymgysylltu yn unol â'r hyn a fanylwyd yn y papur ar 21 Ionawr 2019.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>