Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 19 Tachwedd 2018

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

                                                                                            (Tudalennau 1 - 3)

CLA(5)-29-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)271 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(5)272 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Targedau Allyriadau Interim) (Cymru) 2018

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

2.3   SL(5)273 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Hedfan Rhyngwladol a Morgludiant Rhyngwladol) (Cymru) 2018

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

2.4   SL(5)274 - Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Terfyn Credyd Cyfrif Allyriadau Net Cymru) (Cymru) 2018

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI9>

<AI10>

3.1   SL(5)270 - Rheoliadau Cyfrifyddu Carbon (Cymru) 2018

                                                                                          (Tudalennau 4 - 68)

CLA(5)-29-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-29-18 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-29-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

</AI10>

<AI11>

3.2   SL(5)275 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2018

                                                                                        (Tudalennau 69 - 82)

CLA(5)-29-18 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-29-18 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-29-18 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI11>

<AI12>

4       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

4.1   WS-30C(5)9 - Rheoliadau Clefydau Egsotig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                        (Tudalennau 83 - 87)

CLA(5)-29-18 – Papur 8 – Datganiad

CLA(5)-29-18 – Papur 9 - Sylwebaeth

 

</AI13>

<AI14>

5       Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin

                                                                                      (Tudalennau 88 - 102)

CLA(5)-29-18 – Papur 10 - Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-29-18 – Papur 11 – Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

 

</AI14>

<AI15>

6       SL(5)226 - Rheoliadau'r Ddeddf Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018

                                                                                    (Tudalennau 103 - 119)

CLA(5)-29-18 – Papur 12 – Adroddiad a osodwyd gerbron y Cynulliad 26 Medi 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 13 – Rheoliadau a osodwyd gerbron y Cynulliad 26 Mehefin 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol Diwygiedig 13 Tachwedd 2018

CLA(5)-29-18 – Papur 15 – Datganiad 13 Tachwedd 2018

</AI15>

<AI16>

7       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI16>

<AI17>

7.1   Llythyr at y Cadeirydd: Rheoliadau Cynhyrchion Tybaco a Chynhyrchion Mewnanadlu Nicotin (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 120 - 122)

CLA(5)-29-18 - Papur 16 - Llythyr at y Cadeirydd: Rheoliadau Cynhyrchion Tybaco a Chynhyrchion Mewnanadlu Nicotin (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

</AI17>

<AI18>

7.2   Llythyr gan y Prif Weinidog mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 123 - 125)

CLA(5)-29-18 -Papur 17 Llythyr gan y Prif Weinidog mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)

</AI18>

<AI19>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

                                                                                                                          

</AI19>

<AI20>

9       Bil Awtistiaeth (Cymru): Adroddiad Drafft

                                                                                    (Tudalennau 126 - 157)

CLA(5)-29-18 – Papur 18 – Adroddiad Drafft

</AI20>

<AI21>

10    Confensiwn Sewel: Cylch Gorchwyl

                                                                                    (Tudalennau 158 - 159)

CLA(5)-28-19 – Papur 19 - Cylch gorchwyl

</AI21>

<AI22>

11    Busnes y dyfodol

                                                                                    (Tudalennau 160 - 163)

CLA(5)-29-18 – Papur 20 – Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Busnes

</AI22>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>