Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 5 Tachwedd 2018

Amser: 14.30 - 16.23
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5020


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Suzy Davies AC

Mandy Jones AC

Dai Lloyd AC

Tystion:

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Tim Render, Llywodraeth Cymru

Peter Mcdonald, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)260 – Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018

</AI3>

<AI4>

2.2   SL(5)261 – Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo) (Cymru) 2018

</AI4>

<AI5>

2.3   SL(5)265 – Gorchymyn Esemptiad Eglwysig (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2018

</AI5>

<AI6>

2.4   SL(5)263 – Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018

</AI6>

<AI7>

2.5   SL(5)264 – Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Apelau) (Cymru) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

</AI7>

<AI8>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI8>

<AI9>

3.1   SL(5)262 – Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt technegol a nodwyd.

</AI9>

<AI10>

3.2   SL(5)267 – Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) (Rhif 2) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd o ran rhinweddau.

</AI10>

<AI11>

3.3   SL(5)266 – Gorchymyn Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd o ran rhinweddau.

</AI11>

<AI12>

4       Offerynnau statudol y mae angen cydsyniad arnynt yn unol â Rheol Sefydlog 30A – Ymadael â'r UE

</AI12>

<AI13>

4.1   SICM(5)4 – Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol a Chynllunio Amrywiol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad yr Offeryn Statudol a chytunwyd yn y sesiwn breifat i gyhoeddi sylwadau ar wefan y Pwyllgor.

</AI13>

<AI14>

4.2   SICM(5)5 - Rheoliadau Ymchwiliadau a Chrwneriaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad yr Offeryn Statudol a chytunwyd yn y sesiwn breifat i gyhoeddi sylwadau ar wefan y Pwyllgor.

 

</AI14>

<AI15>

5       Datganiadau ysgrifenedig yn unol ag Offeryn Statudol 30C – Ymadael â'r UE

</AI15>

<AI16>

5.1   Rheoliadau Ioneiddio (Safonau Diogelwch Sylfaenol) (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

</AI16>

<AI17>

5.2   Rheoliadau Llywodraeth Leol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiadau ysgrifenedig a chytunodd yn y sesiwn breifat i gyhoeddi sylwadau ffeithiol ar wefan y Pwyllgor.

 

</AI17>

<AI18>

6       Bil Amaethyddiaeth y DU: sesiwn dystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Ymrwymodd Ysgrifennydd y Cabinet i roi gwybodaeth i'r Pwyllgor yn dilyn cyfarfod pedairochrog Gweinidogion y DU a gynhelir mewn pythefnos.  Bydd y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Amaethyddiaeth erbyn y terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiadau, sef 14 Rhagfyr 2018.

 

</AI18>

<AI19>

7       Gohebiaeth ynghylch Offerynnau Statudol cyfansawdd a chyd-Offerynnau Statudol

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Charles Walker AS, Cadeirydd Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ'r Cyffredin a chytunodd i ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru er mwyn trafod y mater ymhellach.

</AI19>

<AI20>

8       Papurau i’w nodi

</AI20>

<AI21>

8.1   Llythyr oddi wrth y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth:  Y Bil Awtistiaeth

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI21>

<AI22>

8.2   Llythyr at y Pwyllgor Cyllid oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Bondiau ar gyfer Gwariant Buddsoddiad Cyfalaf

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI22>

<AI23>

8.3   Adroddiad Pwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi: Gohebiaeth: Deddfwriaeth ddirprwyedig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

</AI23>

<AI24>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Derbyniwyd y cynnig.

</AI24>

<AI25>

10   Trafod y dystiolaeth: Bil Amaethyddiaeth y DU

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU.

</AI25>

<AI26>

11   Offerynnau Statudol y mae angen Cydsyniad arnynt: Brexit a Datganiadau a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: Ymdrin â'r mater

Ystyriodd y Pwyllgor sut yr ymdrinnir ag Offerynnau Statudol y mae angen cydsyniad arnynt yn unol â Rheol Sefydlog 30A a datganiadau ysgrifenedig a gyhoeddir o dan Reol Sefydlog 30C a chytunwyd i gyhoeddi sylwadau ar wefan y Pwyllgor ar ôl ystyried pob offeryn statudol.

</AI26>

<AI27>

12   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ifori

Bu'r Pwyllgor yn trafod ac yn nodi nodyn cyngor cyfreithiol mewn perthynas â'r Bil Ifori. Nid yw'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol wedi cael ei gyfeirio'n ffurfiol i'r Pwyllgor ac felly ni fydd y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiad arno. 

</AI27>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>