Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 22 Hydref 2018

Amser: 14.30 - 14.57
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5019


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Mandy Jones AC

Lee Waters AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC, Suzy Davies AC a Dai Lloyd AC.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)259 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

</AI3>

<AI4>

3       Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hygyrchedd Cyfraith Cymru

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

</AI4>

<AI5>

4       SL(5)257 - Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) 2018 - Gohebiaeth

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

</AI5>

<AI6>

5       Papur(au) i'w nodi

</AI6>

<AI7>

5.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch y Cod Trefniadaeth Ysgolion

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a chytuno i ysgrifennu eto i ofyn am ragor o eglurhad ar sut y mae Erthygl 12 o Gonfensiwn y CU ar Hawliau'r Plentyn wedi'i hystyried fel rhan o'r asesiad o'r effaith.

</AI7>

<AI8>

5.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch SL(5)239 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2018

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet.

</AI8>

<AI9>

5.3   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg SL(5)240 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2018

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet.

</AI9>

<AI10>

5.4   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch SL(5)248 – Rheoliadau Bwyd a Materion Gwledig (Dirymiadau Amrywiol) 2018

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet.

</AI10>

<AI11>

5.5   Newidiadau i'r Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â Gorchmynion adran 116C yn y Cyfrin Gyngor

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ag Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.

</AI11>

<AI12>

5.6   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghylch y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI12>

<AI13>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniwyd y cynnig.

</AI13>

<AI14>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth

Trafododd y Pwyllgor y Bil Amaethyddiaeth a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru a chytuno i dderbyn y gwahoddiad i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig roi tystiolaeth mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI14>

<AI15>

8       Craffu ar reoliadau negyddol arfaethedig a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - diweddariad

Nododd y Pwyllgor y diweddariad proses ar gyfer craffu ar y rheoliadau negyddol arfaethedig sydd i'w gwneud o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018.

</AI15>

<AI16>

9       Llywodraethiant yn y DU ar ôl Brexit - Cynhadledd Llefaryddion

Trafododd y Pwyllgor y cynnig o gynhadledd llefaryddion, a argymhellwyd yn gyntaf yn adroddiad y Pwyllgor ar Lywodraethiant yn y DU ar ôl Brexit, a chytuno i wneud rhagor o waith.

</AI16>

<AI17>

10   Fforwm rhyngseneddol ar Brexit: diweddariad ar amserlen y cyfarfod ar 25 Hydref

Nododd y pwyllgor yr amserlen ar gyfer y Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit a gynhelir ar 25 Hydref. 

</AI17>

<AI18>

11   Bil Uno

Trafododd y Pwyllgor y papur briffio a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>