Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 22 Hydref 2018

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

14.30                                                                                                               

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)259 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2018

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

CLA(5)-26-18 – Papur 1 – Adroddiad

</AI4>

<AI5>

3       Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hygyrchedd Cyfraith Cymru

14.35-14.40                                                                        (Tudalennau 3 - 5)

CLA(5)-26-18 – Papur 2 – Datganiad Ysgrifenedig

</AI5>

<AI6>

4       SL(5)257 - Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) 2018 - Gohebiaeth

14.40-14.45                                                                        (Tudalennau 6 - 9)

CLA(5)-26-18 – Papur 3 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, 9 Hydref 2018

CLA(5)-26-18 – Papur 4 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, 17 Hydref 2018

</AI6>

<AI7>

5       Papur(au) i'w nodi

14.45-14.50                                                                                                    

</AI7>

<AI8>

5.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch Cod Trefniadaeth Ysgolion

                                                                                        (Tudalennau 10 - 18)

CLA(5)-26-18 – Papur 5 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, 11 Hydref 2018

</AI8>

<AI9>

5.2   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch SL(5)239 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2018

                                                                                        (Tudalennau 19 - 20)

CLA(5)-26-18 – Papur 6 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, 12 Hydref 2018

</AI9>

<AI10>

5.3   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg SL(5)240 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2018

                                                                                        (Tudalennau 21 - 22)

CLA(5)-26-18 – Papur 7 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, 12 Hydref 2018

</AI10>

<AI11>

5.4   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch SL(5)248 – Rheoliadau Bwyd a Materion Gwledig (Dirymiadau Amrywiol) 2018

                                                                                                     (Tudalen 23)

CLA(5)-26-18 – Papur 8 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, 16 Hydref 2018

</AI11>

<AI12>

5.5   Newidiadau i'r Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor adran 116C

                                                                                        (Tudalennau 24 - 27)

CLA(5)-26-18 – Papur 9 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 8 Hydref 2018

CLA(5)-26-18 – Papur 10 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 16 Hydref 2018

</AI12>

<AI13>

5.6   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghylch y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 28 - 29)

CLA(5)-26-18 – Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, 17 Hydref 2018

</AI13>

<AI14>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth

14.50-15.05                                                                    (Tudalennau 30 - 65)

CLA(5)-26-18 – Papur 12 – Papur Briffio Cyfreithiol

CLA(5)-26-18 – Papur 13 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

CLA(5)-26-18 – Papur 14 – Datganiad ar y cyd rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru

CLA(5)-26-18 – Papur 15 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-26-18 – Papur 16 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)-26-18 – Papur 17 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)-26-18 – Papur 18 - Tŷ'r Arglwyddi, Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio, 34ain Adroddiad Sesiwn 2017-19, Bil Amaethyddiaeth

</AI15>

<AI16>

8       Craffu ar reoliadau negyddol arfaethedig a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - diweddariad

15.05-15.10                                                                    (Tudalennau 66 - 68)

CLA(5)-26-18 – Papur 19 - Craffu ar offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol arfaethedig: proses

</AI16>

<AI17>

9       Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - Cynhadledd y Llefaryddion - diweddariad

15.10-15.15                                                                                                    

</AI17>

<AI18>

10   Fforwm rhyngseneddol ar adael yr Undeb Ewropeaidd: diweddariad ar amserlen y cyfarfod ar 25 Hydref

15.15-15.20                                                                                                    

</AI18>

<AI19>

11   Bil Uno

15.20-15.25                                                                    (Tudalennau 69 - 76)

CLA(5)-26-18 – Papur 20 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>