Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Hydref 2018

Amser: 14. 30 - 15.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5018


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Suzy Davies AC

Dai Lloyd AC

Lee Waters AC

Tystion:

Matthew Jenkins, Llywodraeth Cymru

Sarah Tyler, Llywodraeth Cymru

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mandy Jones AC.

</AI1>

<AI2>

2       Bil Awtistiaeth (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

</AI2>

<AI3>

3       Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru)

3.1 Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd at Gadeirydd Pwyllgor Gweithdrefn Tŷ'r Cyffredin

4.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr a'r datganiad i'r cyfryngau.

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

6       Trafod y dystiolaeth: Bil Awtistiaeth (Cymru)

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law gan gytuno ar y materion y dylid eu cynnwys yn yr adroddiad drafft.

</AI7>

<AI8>

7       Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - Adroddiad drafft

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>