Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Hydref 2018

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Bil Awtistiaeth (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

(14.30-15.30)                                                                      (Tudalennau 1 - 9)

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matthew Jenkins, Diprwy Gyfarwyddwr – Partneriaeth a Cydweithrediad, Llywodraeth Cymru

Sarah Tyler, Gyfreithiwr. Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-25-18 – Papur briffio

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

</AI2>

<AI3>

3       Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru)

(15.30-15.35)                                                                  (Tudalennau 10 - 12)

CLA(5)-25-18 – Papur 1 - Datganiad Ysgrifenedig

 

 

 

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

(15.35)

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr oddi wrth yr Is-ysgrifennydd Seneddol ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd at Gadeirydd Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ'r Cyffredin

                                                                                        (Tudalennau 13 - 17)

CLA(5)-25-18 – Papur 2 - Llythyr oddi wrth yr Is-ysgrifennydd Seneddol ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd, 8 Hydref 2018

CLA(5)-25-18 – Papur 3 – Datganiad i'r wasg y Pwyllgor Gweithdrefnau, 10 Hydref 2018

 

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

6       Trafod y dystiolaeth: Bil Awtistiaeth (Cymru)

(15.40-15.50)

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

7       Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - Adroddiad drafft

(15.50-16.05)                                                                  (Tudalennau 18 - 46)

CLA(5)-25-18 – Papur 4 – Adroddiad drafft

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>