Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 17 Medi 2018

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


Drafft

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

                                                                                            (Tudalennau 1 - 5)

CLA(5)-21-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)238 - Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Trefniadau Asesu ar gyfer Darllen a Rhifedd) (Cymru) (Diwygio) 2018

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

2.2   CLA445 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) (Diwygio) 2018

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Penderfyniad Cadarnhaol

</AI6>

<AI7>

2.3   SL(5)245 - Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhad Adfer Safle) (Diwygio) 2018

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

</AI9>

<AI10>

3.1   SL(5)237 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2018

                                                                                          (Tudalennau 6 - 45)

CLA(5)-21-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-21-18 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-21-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI10>

<AI11>

3.2   Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2018

                                                                                        (Tudalennau 46 - 59)

CLA(5)-21-18 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-21-18 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-21-18 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI11>

<AI12>

3.3   SL(5)240 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2018

                                                                                        (Tudalennau 60 - 79)

CLA(5)-21-18 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-21-18 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-21-18 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI12>

<AI13>

3.4   SL(5)248 - Rheoliadau Bwyd a Materion Gwledig (Dirymiadau Amrywiol) 2018

                                                                                        (Tudalennau 80 - 88)

CLA(5)-21-18 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-21-18 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-21-18 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI13>

<AI14>

4       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 27

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

4.1   SL(5)246 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Cŵn

                                                                                      (Tudalennau 89 - 115)

CLA(5)-21-18 – Papur 14 - Adroddiad

CLA(5)-21-18 – Papur 15 – Cod Ymarfer

CLA(5)-21-18 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

 

 

</AI15>

<AI16>

4.2   SL(5)247 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ceffylau

                                                                                    (Tudalennau 116 - 152)

CLA(5)-21-18 – Papur 17 - Adroddiad

CLA(5)-21-18 – Papur 18 – Cod Ymarfer

CLA(5)-21-18 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

 

</AI16>

<AI17>

5       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

                                                                                                                          

</AI17>

<AI18>

5.1   SL(5)241 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018

                                                                                    (Tudalennau 153 - 154)

CLA(5)-21-18 – Papur 20 - Adroddiad

</AI18>

<AI19>

5.2   SL(5)242 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2018

                                                                                    (Tudalennau 155 - 156)

CLA(5)-21-18 – Papur 21 - Adroddiad

 

</AI19>

<AI20>

5.3   SL(5)251 - Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2018

                                                                                                   (Tudalen 157)

CLA(5)-21-18 – Papur 22 - Adroddiad

 

</AI20>

<AI21>

6       Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

                                                                                                                          

</AI21>

<AI22>

6.1   SICM(5)3 - Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) 2018

                                                                                    (Tudalennau 158 - 161)

CLA(5)-21-18 – Papur 23  – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-21-18 – Papur 24 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, yr Amgylchedd a Materion Gwledig

 

 

 

</AI22>

<AI23>

7       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI23>

<AI24>

7.1   Llythyr at y Llywydd gan y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghylch y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 162 - 165)

CLA(5)-21-18 – Papur 25 – Llythyr at y Llywydd gan y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, 10 Gorffennaf 2018

 

</AI24>

<AI25>

7.2   Llythyr at Arweinydd y Tŷ ynghylch Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 – rheoliadau a wneir o dan Atodlen 4

                                                                                    (Tudalennau 166 - 167)

CLA(5)-21-18 – Papur 26 – Llythyr at Arweinydd y Tŷ, 11 Gorffennaf 2018

 

</AI25>

<AI26>

7.3   Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip ynghylch rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

                                                                                    (Tudalennau 168 - 169)

CLA(5)-21-18 – Papur 27 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ, 20 Gorffennaf 2018

</AI26>

<AI27>

7.4   Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

                                                                                    (Tudalennau 170 - 172)

CLA(5)-21-18 – Papur 28 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 28 Awst 2018

</AI27>

<AI28>

7.5   Gohebiaeth ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch Concordat gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru

                                                                                    (Tudalennau 173 - 175)

CLA(5)-21-18 - Papur 29 – Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, 11 Gorffennaf 2018

CLA(5)-21-18 – Papur 30 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, 14 Awst 2018

 

</AI28>

<AI29>

7.6   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Cyfnod Pontio Brexit

                                                                                    (Tudalennau 176 - 179)

CLA(5)-21-18 – Papur 31 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 20 Gorffennaf 2018

</AI29>

<AI30>

7.7   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol

                                                                                    (Tudalennau 180 - 182)

CLA(5)-21-18 - Papur 32 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, 17 Gorffennaf 2018

</AI30>

<AI31>

7.8   Llythyr gan y Llywydd at Gadeiryddion Pwyllgorau: Senedd@

                                                                                                   (Tudalen 183)

CLA(5)-21-18 – Papur 33 – Llythyr gan y Llywydd, 18 Gorffennaf 2018

</AI31>

<AI32>

7.9   Datganiad Ysgrifenedig a Thystiolaeth Ategol Llywodraeth Cymru i'r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

                                                                                                   (Tudalen 184)

CLA(5)-21-18 – Papur 34 – Datganiad Ysgrifenedig a thystiolaeth ategol Llywodraeth Cymru, 31 Awst 2018

</AI32>

<AI33>

7.10The Royal Society of Edinburgh – Papur cynghori Awst 2018: Pwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban  - Fframweithiau Cyffredin y DU

                                                                                    (Tudalennau 185 - 192)

CLA(5)-21-18 – Papur 35 - The Royal Society of Edinburgh – Papur cynghori Awst 2018

</AI33>

<AI34>

7.11Datganiadau: cyflwyno Bil Amaethyddiaeth y DU

                                                                                    (Tudalennau 193 - 196)

CLA(5)-21-18 – Papur 36 Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: cyflwyno Bil Amaethyddiaeth y DU

CLA(5)-21-18 – Papur 37 Datganiad ar y cyd gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru: hynt y fframwaith amaethyddol

</AI34>

<AI35>

7.12Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor: Craffu ar y Rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Materion Gweithredol

                                                                                    (Tudalennau 197 - 203)

CLA(5)-21-18 – Papur 38 – Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

</AI35>

<AI36>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI36>

<AI37>

9       Protocol Drafft gyda Llywodraeth Cymru - Craffu ar Reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

                                                                                    (Tudalennau 204 - 210)

CLA(5)-21-18 – Papur 39 – Protocol Drafft

</AI37>

<AI38>

10   Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU y mae arnynt angen Cydsyniad y Cynulliad: arfer yn sgil Brexit

                                                                                    (Tudalennau 211 - 214)

CLA(5)-21-18 – Papur 40 - Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU y mae arnynt angen Cydsyniad y Cynulliad

</AI38>

<AI39>

11   Deddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE: Diweddariad

                                                                                    (Tudalennau 215 - 221)

</AI39>

<AI40>

12   Adroddiad Pwyllgor Gweinyddu Cyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ’r Cyffredin - Crynodeb

                                                                                    (Tudalennau 222 - 227)

CLA(5)-21 – 18 – Paper 42 - Crynodeb

</AI40>

<AI41>

13   Blaenraglen Waith

                                                                                    (Tudalennau 228 - 234)

CLA(5)-21-18 – Papur 43 – Blaenraglen Waith

</AI41>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>