Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Ionawr 2018

Amser: 14.30 - 16.13
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4916


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Tystion:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Nick Howard, Llywodraeth Cymru

Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil

David Richards, Llywodraeth Cymru

Gareth Howells

Simon Thomas AC

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Tanwen Summers (Ail Glerc)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)162 – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2017

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI3>

<AI4>

3       Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI4>

<AI5>

3.1   SL(5)158 - Rheoliadau Modrwyo Adar Penodol a Fridiwyd mewn Caethiwed (Cymru a Lloegr) 2017

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau a nodwyd.

 

</AI5>

<AI6>

3.2   SL(5)161 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Gweinyddu) (Cymru) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau a nodwyd.

 

</AI6>

<AI7>

3.3   SL(5)160 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau a nodwyd.

 

</AI7>

<AI8>

4       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

</AI8>

<AI9>

4.1   SL(5)159 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2017

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

</AI9>

<AI10>

5       Papurau i’w nodi

</AI10>

<AI11>

5.1   Datganiad Llywodraeth Cymru: Cod Erlyn Llywodraeth Cymru

Nododd y Pwyllgor y datganiad.

 

</AI11>

<AI12>

5.2   Bil Masnach: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

</AI12>

<AI13>

6       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 

</AI13>

<AI14>

7       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Sesiwn dystiolaeth lafar 2

Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

</AI14>

<AI15>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI15>

<AI16>

9       Trafod y dystiolaeth: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

</AI16>

<AI17>

10   Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Nododd y Pwyllgor y papur.

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>