Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018

Amser: 09.20 - 12.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4886


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mike Hedges AC (Cadeirydd)

Gareth Bennett AC

Dawn Bowden AC

Jayne Bryant AC

Dai Lloyd AC

David Melding AC

Simon Thomas AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Tim Render, Llywodraeth Cymru

Christianne Glossop, Y Prif Swyddog Milfeddygol, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

Katy Orford (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Sesiwn friffio breifat cyn y prif gyfarfod: Monitro Brexit

Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan Elfyn Henderson o'r Gwasanaeth Ymchwil ar ddatblygiadau Brexit yn neddfwrfeydd y DU.

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

</AI2>

<AI3>

3       Sesiwn graffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig - Brexit a chraffu cyffredinol

Gofynnodd Aelodau gwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Phrif Swyddog Milfeddygol Cymru ar Strategaeth Dileu TB Buchol Newydd Llywodraeth Cymru a pharodrwydd ar gyfer Brexit.

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

Nododd yr Aelodau y papurau.

</AI4>

<AI5>

4.9   Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

</AI5>

<AI6>

4.2   Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu ar ôl Brexit

</AI6>

<AI7>

4.3   Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i'r adroddiad ar drefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit

</AI7>

<AI8>

4.4   Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran lliniaru effeithiau newid hinsawdd

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

</AI9>

<AI10>

6       Trafod adroddiad drafft yr ymchwiliad i Dai Carbon Isel: yr Her

Cytunodd yr Aelodau y dylai'r adroddiad drafft gael ei gyhoeddi ym mis Awst 2018 gyda rhai newididau.

</AI10>

<AI11>

7       Trafod yr adroddiad drafft ar fframweithiau cyffredin ar gyfer yr amgylchedd ar ôl Brexit

Derbyniodd yr Aelodau yr adroddiad gyda rhai newidiadau.

</AI11>

<AI12>

8       Trafod y flaenraglen waith ddrafft

Cytunodd yr Aelodau ar y flaenraglen waith.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>