Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018

Amser: 09.20
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

 

<AI1>

1       Sesiwn friffio breifat cyn y prif gyfarfod: Monitro Brexit

(09.20 - 09.30)                                                                                                

 

 

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

</AI2>

<AI3>

3       Sesiwn graffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig - Brexit a chraffu cyffredinol

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 35)

Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Tim Render, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

 

 

 

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

 

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

                                                                                        (Tudalennau 36 - 38)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

 

</AI5>

<AI6>

4.2   Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu ar ôl Brexit

                                                                                        (Tudalennau 39 - 41)

Dogfennau atodol:

Llythyr at Defra ar egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu ar ôl Brexit

 

</AI6>

<AI7>

4.3   Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i’r adroddiad ar drefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit

                                                                                        (Tudalennau 42 - 43)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan y Lywodraeth Cymru

 

</AI7>

<AI8>

4.4   Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran lliniaru effeithiau newid hinsawdd

                                                                                        (Tudalennau 44 - 67)

Dogfennau atodol:

Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

Egwyl

(11.00 - 11.15)

 

</AI10>

<AI11>

6       Trafod adroddiad drafft yr ymchwiliad i Dai Carbon Isel: yr Her

(11.15 - 11.40)                                                              (Tudalennau 68 - 105)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft

 

</AI11>

<AI12>

7       Trafod yr adroddiad drafft ar fframweithiau cyffredin y DU ar gyfer amaethyddiaeth a'r amgylchedd ar ôl Brexit

(11.40 - 12.00)                                                            (Tudalennau 106 - 121)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft

 

</AI12>

<AI13>

8       Trafod y flaenraglen waith ddrafft

(12.00 - 12.15)                                                            (Tudalennau 122 - 129)

Dogfennau atodol:

Blaenraglen Waith

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>