Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 4 Gorffennaf 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i dai carbon isel: yr her

(09.15 - 10.45)                                                                  (Tudalennau 1 - 30)

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Prys Davies, Is-adran Datgarboneiddio ac Ynni

Lisa Dobbins, Pennaeth a Datgarboneiddio Tai, Yr Is-adran Cartrefi a Lleoedd

Francois Samuel, Rheoliad Adeiladu, Is-adran Gynllunio

Kevin Hammet, Uwch Swyddog Datgarboneiddio Tai

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur gan y Lywodraeth Cymru

 

</AI2>

<AI3>

Egwyl

(10.45 - 11.00)

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru: sesiwn ragarweiniol

(11.00 - 12.00)                                                                (Tudalennau 31 - 48)

Yr Athro Richard Barnes, Prifysgol Hull

Griffin Carpenter, New Economics Foundation

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur -  New Economics Foundation

 

</AI4>

<AI5>

4       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

 

</AI5>

<AI6>

4.1   Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad byr y Pwyllgor ar Gynllun drafft Morol Cenedlaethol Cymru

                                                                                        (Tudalennau 49 - 59)

Dogfennau atodol:

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

</AI6>

<AI7>

4.2   Llythyr gan y Lywodraeth Cymru ar y cyllideb Cyfoeth Naturiol Cymru  2018-19

                                                                                        (Tudalennau 60 - 64)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Lywodraeth Cymru

 

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

6       Trafod y dystiolaeth

(12.00 - 12.30)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>