Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 26 Ebrill 2018

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.30-09.35)                                                                                                  

 

</AI2>

<AI3>

2.1   Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar yr Adroddiad ar Graffu Cyffredinol a'r Gyllideb

                                                                                          (Tudalennau 1 - 15)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

 

</AI3>

<AI4>

2.2   Ymateb gan y Gweinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd ar ddeddfwriaeth sy'n deillio o'r Deyrnas Unedig yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

                                                                                                     (Tudalen 16)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan y Gweinidog Gwladol dros Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd (Saesneg yn unig)

 

 

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ar gyflwyno treth ar eitemau defnydd sengl tafladwy a phecynnau bwyd y gellir eu compostio

                                                                                        (Tudalennau 17 - 18)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

</AI5>

<AI6>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o Eitemau 4 a 5

                                                                                                                          

 

</AI6>

<AI7>

4       Diweddariad ar y Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol

(09.35-10.00)                                                                                                  

 

 

</AI7>

<AI8>

5       Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Llywodraeth Cymru ar Liniaru Newid yn yr Hinsawdd: trafodaeth ar yr adroddiad drafft

(10.00-10.30)                                                                  (Tudalennau 19 - 47)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft

 

</AI8>

<AI9>

Egwyl

 

</AI9>

<AI10>

6       Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd: Adeiladu Economi Carbon Isel yng Nghymru - Trafodaeth â'r Arglwydd Deben

(11.45 - 12.30)                                                                                                

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>