Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 5 Gorffennaf 2018

Amser: 09.18 - 12.17
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4870


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

David J Rowlands AC

Lee Waters AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Richard Jones, Asiant Cefnffyrdd De Cymru

David Bois, Asiant Cefnffyrdd De Cymru

Ian Hughes, Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

David Evans

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Andrew Morgan, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Sheena Hague, Llywodraeth Cymru

Andy Falleyn, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Abigail Phillips (Ail Glerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

</AI1>

<AI2>

2       Asiantau Cefnffyrdd – Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

2.1 Atebodd David Evans, Ian Kenrick, Richard Jones a David Bois gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

2.2 Cytunodd Richard Jones i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor mewn ymateb i gyfres o gwestiynau gan Lee Waters AC ynghylch Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

</AI2>

<AI3>

3       Llywodraeth Leol – Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

3.1 Atebodd Tim Peppin a'r Cynghorydd Andrew Morgan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.2 Cytunodd Tim Peppin i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor er mwyn egluro a oes disgwyl i awdurdodau lleol gyhoeddi eu cynlluniau rheoli asedau priffyrdd neu sicrhau bod y cynlluniau hyn ar gael i'r cyhoedd

</AI3>

<AI4>

4       Llywodraeth Cymru – Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

4.1 Atebodd Ken Skates AC, Sheena Hague, Andy Falleyn a Simon Jones gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i'w nodi

</AI5>

<AI6>

5.1   Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn dilyn y sesiwn ar Awtomeiddio ac Economi Cymru – Strategaeth Ddiwydiannol y DU

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

</AI6>

<AI7>

5.2   Gwybodaeth ychwanegol gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn dilyn y sesiwn ar Awtomeiddio ac Economi Cymru

5.2.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

</AI7>

<AI8>

5.3   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch amaethyddiaeth fanwl yn dilyn y sesiwn ar Awtomeiddio ac Economi Cymru

5.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

</AI8>

<AI9>

5.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Flaenraglen Waith: meysydd o ddiddordeb a rennir (Yn berthnasol i eitem 9 ar yr agenda)

5.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

</AI9>

<AI10>

5.5   Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch y costau ariannol sydd ynghlwm wrth brosiectau cefnffyrdd mawr – Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

5.5.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

</AI10>

<AI11>

5.6   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 a chrynodeb o'r trafodaethau a gafwyd mewn digwyddiad rhanddeiliaid

5.6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

</AI11>

<AI12>

5.7   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth at Bwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Fasnach Ryngwladol

5.7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

</AI12>

<AI13>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 11 Gorffennaf a 19 Gorffennaf.

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

</AI13>

<AI14>

7       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n deillio o'r Bil Ardrethu Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion) ('y Bil')

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

</AI14>

<AI15>

8       Trafod adroddiad drafft – Gwerthu Cymru i'r Byd

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft

</AI15>

<AI16>

9       Trafod papur cwmpasu – Ymchwil ac Arloesi Cymru: Craffu cyn y broses ddeddfu

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y papur cwmpasu

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>