Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 5 Gorffennaf 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.00-09.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI2>

<AI3>

2       Asiantau cefnffyrdd - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

(09.15-10.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 40)

David Evans, Rheolwr Rhwydwaith / Dirprwy Bennaeth Gwasanaeth, Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Ian Kenrick Hughes, Rheolwr Gweithrediadau Busnes a Statudol, Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Richard Jones, Pennaeth gwasanaeth, Asiant Cefnffyrdd De Cymru

David Bois, Rheolwr Busnes, Asiant Cefnffyrdd De Cymru

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
EIS(5)-17-18(p1) Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru
EIS(5)-17-18(p2) Asiant Cefnffyrdd De Cymru (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

3       Llywodraeth leol - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

(10.00-10.45)                                                                  (Tudalennau 41 - 52)

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, (CLlLC)

Cllr Andrew Morgan, Llefarydd CLlLC dros Drafnidiaeth, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p3) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(10.45-11.00)

</AI5>

<AI6>

4       Llywodraeth Cymru - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

(11.00-12.15)                                                                  (Tudalennau 53 - 60)

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Sheena Hague, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheolaeth y Rhwydwaith

Andy Falleyn, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-Adran Cyflenwi Seilwaith

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr, Gweithlu a phartneriaeth Cymdeithasol

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p4) Llywodraeth Cymru

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI7>

<AI8>

5.1   Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn dilyn y sesiwn ar Awtomeiddio ac Economi Cymru - Strategaeth Ddiwydiannol y DU

                                                                                        (Tudalennau 61 - 66)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p5) Gwybodaeth ychwanegol

</AI8>

<AI9>

5.2   Gwybodaeth ychwanegol gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn dilyn y sesiwn ar Awtomeiddio ac Economi Cymru

                                                                                        (Tudalennau 67 - 76)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p6) Gwybodaeth ychwanegol

</AI9>

<AI10>

5.3   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch amaethyddiaeth fanwl yn dilyn y sesiwn ar Awtomeiddio ac Economi Cymru

                                                                                        (Tudalennau 77 - 79)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p7) Llythyr

</AI10>

<AI11>

5.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Flaenraglen Waith: meysydd o ddiddordeb a rennir (Yn berthnasol i eitem 9 ar yr agenda)

                                                                                                     (Tudalen 80)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p8) Llythyr

</AI11>

<AI12>

5.5   Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch y costau ariannol sydd ynghlwm wrth brosiectau cefnffyrdd mawr - Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 81 - 83)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p9) Gwybodaeth ychwanegol

</AI12>

<AI13>

5.6   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20, a chrynodeb o'r trafodaethau a gafwyd mewn digwyddiad rhanddeiliaid

                                                                                        (Tudalennau 84 - 91)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p10) Llythyr

</AI13>

<AI14>

5.7   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth at Bwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Fasnach Ryngwladol

                                                                                        (Tudalennau 92 - 95)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p11) Llythyr (Saesneg yn unig)

</AI14>

<AI15>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI15>

<AI16>

7       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy'n deillio o'r Bil Ardrethu Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion) ('y Bil')

(12.15-12.30)                                                                (Tudalennau 96 - 100)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p12) Adroddiad (Saesneg yn unig)
EIS(5)-17-18(p13) Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (Saesneg yn unig)

</AI16>

<AI17>

8       Trafod yr adroddiad drafft

(12.30-12.50)                                                              (Tudalennau 101 - 138)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p14) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI17>

<AI18>

9       Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu - Ymchwil ac Arloesi Cymru: Craffu Cyn Deddfu

(12.50-13.00)                                                              (Tudalennau 139 - 144)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-17-18(p15) Papur cwmpasu

</AI18>

<AI19>

Ôl-drafodaeth breifat

(13.00-13.15)

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>