Mo Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Gorffennaf 2018

Amser: 09.01 - 12.13
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4843


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

David Rees AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Georgina Haarhoff, Llywodraeth Cymru

Julian Revell, Llywodraeth Cymru

Gerald Holtham

Staff y Pwyllgor:

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC a Nick Ramsay AC.

1.2 Croesawodd y Cadeirydd Mark Reckless AC, a oedd yn bresennol fel dirprwy ar ran Nick Ramsay AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nodwyd y papur.

</AI2>

<AI3>

3       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 8 (Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid; Julian Revell, Pennaeth Dadansoddi Cyllidol; a Georgina Haarhoff, Pennaeth yr Is-adran Drethi: Polisi, Strategaeth ac Ymgysylltu, fel rhan o'i ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i rannu manylion y pum ffrwd waith benodol a'r cylch gorchwyl ar gyfer y grŵp rhyng-Weinidogol ar dalu am ofal cymdeithasol.

</AI3>

<AI4>

4       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 9 (Yr Athro Gerald Holtham)

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Gerald Holtham fel rhan o'i ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

6       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Trafod y materion allweddol

6.1 Trafododd y Pwyllgor y prif faterion. Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

</AI6>

<AI7>

7       Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Y prif faterion

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a thrafododd y materion allweddol. Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

</AI7>

<AI8>

8       Trafod Offerynnau Statudol Treth

8.1 Nododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol.

</AI8>

<AI9>

9       Trafod y flaenraglen waith

9.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>