Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Gorffennaf 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

3       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 8 (Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)

(09.00-10.00)                                                                  (Tudalennau 4 - 101)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Julian Revell, Pennaeth Dadansoddi Cyllidol

Georgina Haarhoff, Pennaeth yr Is-adran Drethi: Polisi, Strategaeth ac Ymgysylltu

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Papur 2 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Adroddiad yr Athro Gerald Holtham 'Talu am Ofal Cymdeithasol' - 28 Mehefin 2018

</AI3>

<AI4>

10.00–10.10 - Egwyl

</AI4>

<AI5>

4       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 9 (Yr Athro Gerald Holtham)

(10.10-11.10)                                                              (Tudalennau 102 - 120)

Gerald Holtham, Athro Hodge mewn Economi Rhanbarthol

 

Talu am ofal cymdeithasol: Adroddiad annibynnol gan yr Athro Gerald Holtham

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.10)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

6       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Trafod y prif faterion

(11.10-11.30)                                                              (Tudalennau 121 - 147)

Papur 3 - Materion allweddol

</AI7>

<AI8>

7       Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Trafod y prif faterion

(11.30-11.50)                                                              (Tudalennau 148 - 167)

Papur 4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Buddsoddiad Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit - 2 Gorffennaf 2018

Papur 5 - Materion allweddol

</AI8>

<AI9>

8       Ystyried Offerynnau Statudol Treth

(11.50-12.00)                                                              (Tudalennau 168 - 170)

Papur 6 - Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) 2018 - Briff Cyfreithiol Cryno

Papur 7 - Rheoliadau DeddfaCasglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaeth Atodol) 2018 - Briff Cyfreithiol Cryno

 

Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) (Diwygio) 2018

Memorandwm esboniadol

Rheoliadau Deddfa Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaeth Atodol) 2018  

Memorandwm Esboniadol

</AI9>

<AI10>

9       Trafod y flaenraglen waith

(12.00-12.15)                                                              (Tudalennau 171 - 176)

Papur 8 – Blaenraglen waith: Hydref 2018

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>