Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 19 Ebrill 2018

Amser: 09.31 - 14.10
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4819


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Angela Burns AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Julie Morgan AC

Lynne Neagle AC

Tystion:

Dr Nalda Wainwright, Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Professor Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Mark Hanson, Prifysgol Southampton

Sarah Powell, Chwaraeon Cymru

Graham Williams, Chwaraeon Cymru

Fiona Reid, Chwaraeon Anabledd Cymru

Michelle Daltry, Chwaraeon Anabledd Cymru

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Emma Curtis, Comisiynydd Plant Cymru

Staff y Pwyllgor:

Claire Morris (Clerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Nalda Wainwright, Sefydliad Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd a'r Athro Mark Hanson, Prifysgol Southampton.

2.2 Cytunodd yr Athro Simon Murphy i ddarparu rhagor o wybodaeth am y darpariaethau sydd ar gael mewn ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig sy'n gysylltiedig â chanlyniadau da mewn perthynas â lefelau gweithgaredd corfforol.

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Cymru

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Chwaraeon Cymru.

</AI3>

<AI4>

4       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Anabledd Cymru

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Chwaraeon Anabledd Cymru.

 

</AI4>

<AI5>

5       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru.

 

</AI5>

<AI6>

6       Papurau i’w nodi

</AI6>

<AI7>

6.1   Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 28 Mawrth 2018

6.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

</AI7>

<AI8>

6.2   Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 27 Mawrth 2018

6.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contract y Fframwaith Systemau GMC.

</AI8>

<AI9>

6.3   Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 21 Mawrth 2018

6.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contract y Fframwaith Systemau GMC.

</AI9>

<AI10>

6.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - 23 Mawrth 2018

6.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â'r ddeiseb P-05-804 Mae Angen Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Chwarae!!

</AI10>

<AI11>

6.5   Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trawsgrifiad o we-sgwrs â phobl ifanc - 8 Chwefror 2018

6.5a Nododd y Pwyllgor y trawsgrifiad o'r we-sgwrs.

</AI11>

<AI12>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

7.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

</AI12>

<AI13>

8       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI13>

<AI14>

9       Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal: Trafod yr adroddiad drafft

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a bydd yn trafod ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI14>

<AI15>

10   Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth yn ymwneud ag adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit.

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>