Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2018

Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

 

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09:15 - 09:30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - sesiwn dystiolaeth 3

(09:30 - 10:30)                                                                  (Tudalennau 1 - 16)


Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Dr David Blaney, Prif Weithredwr

Bethan Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-23-18 - Papur 1 - HEFCW (Saesneg yn unig)
</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(10:30)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion

                                                                                      (Tudalennau 17 - 103)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-18 - Papur i'w nodi 1

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol at y Llywydd - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 104 - 107)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-18 - Papur i'w nodi 2

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019 - 2020

                                                                                                   (Tudalen 108)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-18 - Papur i'w nodi 3

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Agweddau Rhieni tuag at Reoli Ymddygiad Plant Ifanc 2017

                                                                                                   (Tudalen 109)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-18 - Papur i'w nodi 4

</AI8>

<AI9>

3.5   Llythyr oddi wrth y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd.

                                                                                    (Tudalennau 110 - 111)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-23-18 - Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer eitemau 1 a 2 ar 20 Medi.

 

</AI10>

<AI11>

Egwyl

(10:30 - 10:45)

</AI11>

<AI12>

5       Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - trafod y dystiolaeth

(10:45 - 11:00)                                                                                                

 

</AI12>

<AI13>

6       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019 - 2020 – Trafod y dull gweithredu

(11:00 - 11:30)                                                            (Tudalennau 112 - 119)


Dogfennau atodol:

Papur Preifat

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>