Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 12 Gorffennaf 2018

Amser: 09.45 - 12.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4805


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Julie Morgan AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Yr Athro Nora de Leeuw, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Maria Hinfelaar, Vice-Chancellor, Glyndŵr University

Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor, Vice-Chancellor, University of Wales Trinity Saint David

Berwyn Davies, Addysg Uwch Cymru

Mike James, Cardiff and Vale College

David Jones, Cambria College

Caroline James, Coleg Sir Benfro

Claire Roberts, Colleges Wales

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Phil Boshier (Ymchwilydd)

Joe Champion (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC a Darren Millar AC. Nid oedd dirprwyon ar eu rhan.

1.2        O dan Reol Sefydlog 17.24, datganodd Julie Morgan AC ei bod yn aelod o'r Pwyllgor Monitro Rhaglenni.

 

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Addysg Uwch Cymru Brwsel.

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - sesiwn dystiolaeth 2

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Caerdydd a'r Fro, Coleg Cambria, Coleg Sir Benfro a CholegauCymru.


</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

·         Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan CLlLC yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin

·         Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin

·         Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Cyllid a Thollau EM yn dilyn y cyfarfod ar 24 Mai

·         Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn dilyn y cyfarfod ar 14 Mehefin

·         Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Y diweddaraf ar ddatblygiad y cwricwlwm newydd

·         Llythyr oddi wrth Dr Hayley Roberts – Polisi Derbyn ar gyfer Plant sydd Wedi’u Geni yn yr Haf

·         Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Cod Trefniadaeth Ysgolion

·         Llythyr oddi wrth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – penodi Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim

·         Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Brif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru

</AI13>

<AI14>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 4 Gorffennaf.

</AI14>

<AI15>

6       Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach – trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

</AI15>

<AI16>

7       Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) – Trafod yr adroddiad drafft

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Caiff yr adroddiad ei osod ddydd Mercher 18 Gorffennaf.

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>