Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 12 Gorffennaf 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09:15 - 09:30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - sesiwn dystiolaeth 1

(09:30 - 10:30)                                                                  (Tudalennau 1 - 48)

Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop ym Mhrifysgol Caerdydd

Yr Athro Maria Hinfelaar, Is-ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol Glyndŵr

Yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru Brwsel

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-22-18 – Papur 1 - Prifysgol Caerdydd
CYPE(5)-22-18 – Papur 2 - Prifysgol Wrecsam Glyndŵr (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-22-18 – Papur 3 - Prifysgolion Cymru ac Addysg Uwch Cymru Brwsel (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10:30 - 10:45)

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - sesiwn dystiolaeth 2

(10:45 - 11:45)                                                                (Tudalennau 49 - 51)

Mike James, Prif Weithredwr Coleg Caerdydd a'r Fro

David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria

Caroline James, Cyfarwyddwr Cyllid, Coleg Sir Benfro

Claire Roberts, Cyfarwyddwr Materion Allanol, ColegauCymru

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur 4 - ColegauCymru (Saesneg yn unig)

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

(11:45)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI6>

<AI7>

4.1   Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Gwybodaeth ychwanegol gan CLlLC yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin

                                                                                        (Tudalennau 52 - 53)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur i'w nodi 1 (Saesneg yn unig)

</AI7>

<AI8>

4.2   Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin

                                                                                        (Tudalennau 54 - 73)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur i'w nodi 2

</AI8>

<AI9>

4.3   Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Gwybodaeth ychwanegol gan Cyllid a Thollau EM yn dilyn y cyfarfod ar 24 Mai

                                                                                        (Tudalennau 74 - 75)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

4.4   Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn dilyn y cyfarfod ar 14 Mehefin

                                                                                        (Tudalennau 76 - 78)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur i'w nodi 4

</AI10>

<AI11>

4.5   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Y diweddaraf ar ddatblygiad y cwricwlwm newydd

                                                                                        (Tudalennau 79 - 82)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur i'w nodi 5

</AI11>

<AI12>

4.6   Llythyr oddi wrth Dr Hayley Roberts - Polisi Derbyn ar gyfer Plant sydd Wedi’u Geni yn yr Haf

                                                                                        (Tudalennau 83 - 84)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur i'w nodi 6 (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

4.7   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion

                                                                                        (Tudalennau 85 - 86)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur i'w nodi 7

</AI13>

<AI14>

4.8   Llythyr oddi wrth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - penodi Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim

                                                                                                     (Tudalen 87)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur i'w nodi 8

</AI14>

<AI15>

4.9   Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Brif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru

                                                                                        (Tudalennau 88 - 89)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-22-18 - Papur i'w nodi 9 (Saesneg yn unig)

</AI15>

<AI16>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI16>

<AI17>

6       Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - trafod y dystiolaeth

(11:45 - 12:00)                                                                                                

Dogfennau atodol:

 

</AI17>

<AI18>

7       Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - Trafod yr adroddiad drafft

(12:00 - 13:00)                                                                                                

Dogfennau atodol:

 

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>