Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 28 Mehefin 2018

Amser: 08.50 - 12.46
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4803


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Carla Lyne, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

, Llywodraeth Cymru

Steve Vincent, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Joe Champion (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau; ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet.

2.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Cabinet i ddarparu'r canlynol:

·         Nodyn ar yr achosion busnes a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer yr elfen Refeniw gwerth £16 miliwn o'r cyllid i leihau maint dosbarthiadau babanod a sut y mae'r rhain yn cymharu â'r symiau a ddyrannwyd.

·         Nodyn ar y dadansoddiad o'r dyraniad o elfen Gyfalaf y cyllid.

·         Nodyn ar delerau ac amodau elfennau Refeniw a Chyfalaf y cyllid i leihau maint dosbarthiadau babanod.

·         Ffigurau ar faint o ddosbarthiadau babanod sydd â mwy na 25 o ddisgyblion ar hyn o bryd a faint a fydd ar ôl cyfnod y cyllid ymrwymedig.

·         Nodyn ar faint o ddisgyblion fydd yn elwa ar fod mewn dosbarth llai o ganlyniad i'r cyllid.

·         I ddiweddaru'r Pwyllgor ar y dogfennau diweddaraf sydd ar gael ar gynnwys y cwricwlwm wrth iddo ddod i'r amlwg. 

·         I ddarparu copïau o'r asesiadau effaith a wnaed ynglŷn â phenderfyniadau i newid y ffordd y caiff cefnogaeth i blant Lleiafrifoedd Ethnig a Sipsiwn, Roma a Theithwyr ei chyllido.

·         Nodyn ar sefyllfa'r gwasanaethau addysg teithwyr ledled Cymru.

 

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

3.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 

·         Llythyr oddi wrth Gomisiynydd y Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Sefyllfa’r Gymraeg mewn rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru

·         Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

·         Y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Cwlwm yn dilyn y cyfarfod ar 24 Mai

·         Y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Estyn yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin

·         Llythyr oddi wrth Gomisiynydd y Gymraeg – y cynnig gofal plant

·         Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 'Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl'

·         Llythyr oddi wrth grŵp derbyniadau hyblyg i ysgolion Cymru – Polisi Derbyniadau i Ysgolion

·         Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Dileuniad P-05-751 Cydnabod Achosion o Ddieithrio Plentyn oddi wrth Riant

·         Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

 

</AI12>

<AI13>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 4 Gorffennaf.

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI13>

<AI14>

5       Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet am ragor o wybodaeth am rai materion penodol.

 

</AI14>

<AI15>

6       Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - Trafod y prif faterion

6.1     Trafododd y Pwyllgor y prif faterion. Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 

</AI15>

<AI16>

7       Darparu gwerslyfrau ac adnoddau dysgu ar gyfer disgyblion – ystyried yr adroddiad drafft

7.1 Nid oedd digon o amser i drafod yr eitem hon. Cytunodd yr Aelodau i'w rhoi ar yr agenda ar gyfer cyfarfod yr wythnos nesaf.

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>