Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 28 Mehefin 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(08:45 - 09:00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:00)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

(09:00 - 11:00)                                                                  (Tudalennau 1 - 33)


Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Carla Lyne, Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Steve Vincent, Diprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Effeithiolrwydd Ysgolion

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-20-18 - Papur 1 - Llywodraeth Cymru


</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(11:00)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr oddi wrth Gomisiynydd y Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Sefyllfa’r Gymraeg mewn rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 34 - 36)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur i'w nodi 1

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

                                                                                        (Tudalennau 37 - 38)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur i'w nodi 2

</AI6>

<AI7>

3.3   Y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Cwlwm yn dilyn y cyfarfod ar 24 Mai

                                                                                        (Tudalennau 39 - 43)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur i'w nodi 3

</AI7>

<AI8>

3.4   Y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Estyn yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin

                                                                                                     (Tudalen 44)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur i'w nodi 4 (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

3.5   Llythyr oddi wrth Gomisiynydd y Gymraeg – y cynnig gofal plant

                                                                                        (Tudalennau 45 - 47)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur i'w nodi 5

</AI9>

<AI10>

3.6   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 'Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl'

                                                                                                     (Tudalen 48)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur i'w nodi 6

</AI10>

<AI11>

3.7   Llythyr oddi wrth grŵp derbyniadau hyblyg i ysgolion Cymru – Polisi Derbyniadau i Ysgolion

                                                                                        (Tudalennau 49 - 57)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur i'w nodi 7 (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

3.8   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-751 Cydnabod Achosion o Ddieithrio Plentyn oddi wrth Riant

                                                                                                     (Tudalen 58)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur i'w nodi 8

</AI12>

<AI13>

3.9   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

                                                                                        (Tudalennau 59 - 66)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur i'w nodi 9

</AI13>

<AI14>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 4 Gorffennaf.

(11:00)                                                                                                             

 

</AI14>

<AI15>

Egwyl

(11:00 - 11:10)

</AI15>

<AI16>

5       Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

(11:10 - 11:20)                                                                                                

 

</AI16>

<AI17>

6       Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - Trafod y prif faterion

(11:20 - 12:10)                                                                (Tudalennau 67 - 89)


Dogfennau atodol:

CYPE(5)-20-18 - Papur Preifat

</AI17>

<AI18>

7       Darparu gwerslyfrau ac adnoddau dysgu ar gyfer disgyblion – ystyried yr adroddiad drafft

(12:10 - 12:55)                                                                                                

 

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>