Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 21 Medi 2011

 

 

 

Amser:

09:30 - 11:50

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_700000_21_09_2011&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Dafydd Elis-Thomas (Cadeirydd)

Mick Antoniw

Rebecca Evans

Russell George

Vaughan Gething

Llyr Huws Gruffydd

Julie James

William Powell

David Rees

Antoinette Sandbach

 

 

 

 

 

Tystion:

 

John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Carwyn Jones, Prif Weinidog

Rhodri Asby, Llywodraeth Cymru

Matthew Quinn, Llywodraeth Cymru

Clive Bates, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Virginia Hawkins (Clerc)

Catherine Hunt (Dirprwy Glerc)

 

 

 

<AI1>

1.  Ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

</AI1>

<AI2>

2.  Ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan y Prif Weinidog (09.30 - 10.15)

2.1 Bu’r Prif Weinidog a swyddogion yn ateb cwestiynau ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

</AI2>

<AI3>

3.  Ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (10.15 - 11.00)

3.1 Bu Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yn ateb cwestiynau ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu gwybodaeth am nifer y ceisiadau a gafwyd ar gyfer prosiectau uwchben ac islaw 50 MW ers datganoli, a’r mathau o brosiectau roedd y ceisiadau hyn yn cyfeirio atynt.

 

 

</AI3>

<AI4>

4.  Sesiwn graffu gyffredinol gyda Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (11.00 - 11.30)

4.1 Bu Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yn ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor ynghylch blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy.

 

 

</AI4>

<AI5>

5.  Sefydlu Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin (11.30 - 11.45)

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig a ganlyn i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin o dan Reol Sefydlog 17.17:

 

Bod y pwyllgor yn penderfynu sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin;

mai cylch gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen hwnnw yw ystyried effaith cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygior Polisi Amaethyddol Cyffredin yng Nghymru, y bydd yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar y blaenoriaethau negodi ac yn dylanwadu ar y drafodaeth ehangach ar y polisi, ac y bydd y pwyllgor yn cael ei ddiddymu heb fod yn hwyrach na diwedd 2012 neu unwaith y bydd y negodiadau ar y cynigion deddfu ar gyfer y polisi wedi’u cwblhau, pa un bynnag a ddaw yn gyntaf.

bod aelodaeth y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn cynnwys Dafydd Elis-Thomas AC, Rebecca Evans AC, Vaughan Gething AC, Llyr Huws Gruffydd AC, William Powell AC ac Antoinette Sandbach AC, gyda Vaughan Gething AC wedi’i ethol yn Gadeirydd.

 

 

</AI5>

<AI6>

6.  Sefydlu Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (11.45 - 12.00)

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig a ganlyn i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin o dan Reol Sefydlog 17.17:

 

Bod y pwyllgor yn penderfynu sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin;

mai cylch gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen hwnnw yw ystyried effaith cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygior Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yng Nghymru, y bydd yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar y blaenoriaethau negodi ac yn dylanwadu ar y drafodaeth ehangach ar y polisi, ac y bydd y pwyllgor yn cael ei ddiddymu heb fod yn hwyrach na diwedd 2012 neu unwaith y bydd y negodiadau ar y cynigion deddfu ar gyfer y polisi wedi’u cwblhau, pa un bynnag a ddaw gyntaf.

bod aelodaeth y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn cynnwys Dafydd Elis-Thomas AC, Llyr Huws Gruffydd AC, Julie James AC, William Powell AC, David Rees AC ac Antoinette Sandbach AC, gyda Julie James AC wedi’i hethol yn Gadeirydd.

</AI6>

<AI7>

7.  Papur i'w nodi: Blaenraglen waith y Pwyllgor - Hydref 2011

 

</AI7>

<AI8>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>