Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 25 Mehefin 2018

Amser: 13.45 - 15.40
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4783


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jane Hutt AC (Cadeirydd dros dro)

Suzy Davies AC

Mark Isherwood AC

Steffan Lewis AC

Jenny Rathbone AC

Jack Sargeant AC

Tystion:

Cat Jones, Hub Cymru Africa

Aileen Burmeister, Masnach Deg Cymru

Fadhili Maghiya, Panel Cynghori Is-Sahara

Staff y Pwyllgor:

Rhys Morgan (Ail Glerc)

Gerallt Roberts (Dirprwy Glerc)

Joe Champion (Ymchwilydd)

Manon George (Ymchwilydd)

Nia Moss (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i benodi Cadeirydd dros dro

1.1 Agorodd y Clerc y cyfarfod yn absenoldeb Cadeirydd y Pwyllgor, gan ddweud bod Jane Hutt wedi'i henwebu yn Gadeirydd Dros Dro. Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad, felly cafodd Jane Hutt ei hethol yn briodol.

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.1 Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i'r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees a Michelle Brown.

2.3 Datganodd Jane Hutt ddiddordeb fel Ymddiriedolwr elusen Vale for Africa. Datganodd Steffan Lewis ddiddordeb fel Aelod o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Datganodd Jenny Rathbone ddiddordeb fel noddwr Ymddiriedolaeth Menywod Hayaat.

</AI2>

<AI3>

3       Hub Cymru Africa - sesiwn dystiolaeth

 3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

</AI4>

<AI5>

4.1   Papur i'w nodi 1 – Gohebiaeth oddi wrth Greg Hands AS, y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach, ynghylch goblygiadau polisi masnach y dyfodol – 11 Mehefin 2018

4.1 Nodwyd y papur.

</AI5>

<AI6>

4.2   Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog ynghylch yr UE (y Bil Ymadael) a chyfraith amgylcheddol – 14 Mehefin 2018

4.2 Nodwyd y papur.

</AI6>

<AI7>

4.3   Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth oddi wrth Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 19 Mehefin 2018

4.3 Nodwyd y papur.

</AI7>

<AI8>

4.4   Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 19 Mehefin 2018

4.4 Nodwyd y papur.

</AI8>

<AI9>

4.5   Papur i’w nodi 5 – Gohebiaeth oddi wrth y Llywydd at Karl Heinz Lambertz, Llywydd Pwyllgor y Rhanbarthau Ewrop ynghylch Pwyllgor y Rhanbarthau – 19 Mehefin 2018

4.5 Nodwyd y papur.

 

</AI9>

<AI10>

4.6   Papur i’w nodi 6 – Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y cytundeb rhynglywodraethol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU – 19 Mehefin 2018

4.6 Nodwyd y papur.

</AI10>

<AI11>

4.7   Papur i’w nodi 7 - Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch yr ymchwiliad i’r cyfnod pontio ar gyfer gadael yr UE – 19 Mehefin 2018

4.7 Nodwyd y papur.

</AI11>

<AI12>

4.8   Papur i’w nodi 8 – Gohebiaeth oddi wrth Robin Walker AS, yr Is-ysgrifennydd Seneddol dros Ymadael â’r UE, ynghylch yr ymchwiliad i’r cyfnod pontio ar gyfer gadael yr UE – 20 Mehefin 2018

4.8 Nodwyd y papur.

</AI12>

<AI13>

4.9   Papur i’w nodi 9 – Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi at Angus MacNeil AS, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Fasnach Ryngwladol, ynghylch strategaeth fasnach y DU ar ôl Brexit – 21 Mehefin 2018

4.9 Nodwyd y papur.

</AI13>

<AI14>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI14>

<AI15>

6       Hub Cymru Africa – trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI15>

<AI16>

7       Sesiwn friffio ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

7.1 Cafodd yr Aelodau eu briffio ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>