Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 9 Gorffennaf 2018

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

                                                                                            (Tudalennau 1 - 4)

CLA(5)-20-18 – Papur 1 Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

 

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(5)233 - Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) (Diwygio) 2018

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(5)234 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Treth (Cymru) 2016 (Darpariaeth Atodol) 2018

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

2.3   SL(5)235 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2018

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

2.4   SL(5)236 - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy'n ymwneud â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

3       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

3.1   Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Concordat rhwng y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru

                                                                                                       (Tudalen 5)

CLA(5)-20-18 – Papur 2 Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

 

</AI9>

<AI10>

3.2   Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael) a'r Cytundeb Rhynglywodraethol

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

CLA(5)-20-18 – Papur 3 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, 5 Gorffennaf 2018

 

</AI10>

<AI11>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

5       Blaenraglen waith

                                                                                          (Tudalennau 8 - 35)

CLA(5)-20-18 - Papur 4 - Blaenraglen waith

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>