Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 25 Mehefin 2018

Amser: 14.30 - 15.09
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4770


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Mandy Jones AC

Dai Lloyd AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(5)229 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hepgoriadau o’r Gofrestr a Gyhoeddwyd) (Cymru) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI3>

<AI4>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

</AI4>

<AI5>

3.1   SL(5)227 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018

</AI5>

<AI6>

3.2   SL(5)228 – Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) (Diwygio) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn adrodd i'r Cynulliad i dynnu sylw at y materion sy'n ymwneud â'r DU yn gadael yr UE.

</AI6>

<AI7>

4       Papurau i’w nodi

</AI7>

<AI8>

4.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig: SL(5)208 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2018

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

</AI8>

<AI9>

4.2   Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael) a'r Cytundeb Rhynglywodraethol

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael) a'r Cytundeb Rhynglywodraethol, a dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at gael eglurhad pellach gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

</AI9>

<AI10>

4.3   Llythyr gan y Llywydd: Llywodraethiant yn y DU ar ôl ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd a chytunodd i ysgrifennu at y Sefydliad Llywodraethu yn amlygu'r argymhelliad yn adroddiad y Pwyllgor ar Lywodraethiant yn y DU ar ôl ymadael â'r UE o ran Cynhadledd i Lefarwyr.

</AI10>

<AI11>

4.4   Gohebiaeth mewn cysylltiad ag ymchwiliad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i Gyfraith yr UE yng Nghymru: Trefniadau pontio Brexit

Nododd y pwyllgor yr ohebiaeth mewn cysylltiad ag ymchwiliad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i drefniadau pontio Brexit.

</AI11>

<AI12>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Derbyniwyd y cynnig.

</AI12>

<AI13>

6       Comisiwn Cyfiawnder i Gymru: Tystiolaeth ddrafft

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth y bydd yn ei chyflwyno i Gomisiwn Cyfiawnder i Gymru a chytunodd arni.

</AI13>

<AI14>

7       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Adroddiad Drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

</AI14>

<AI15>

8       Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol: Adroddiad Drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

</AI15>

<AI16>

9       Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am hynt y Bil yn Senedd y DU.

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>