Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Mehefin 2018

Amser: 14.01 - 16.41
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4749


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Vikki Howells AC

Andrew RT Davies AC (yn lle Mohammad Asghar (Oscar) AC)

Bethan Sayed AC (yn lle Adam Price AC)

Tystion:

Chris Jones, Gofal a Thrwsio

Jim McKirdle, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Ruth Nortey, Anabledd Cymru

Julian Pike, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Stuart Ropke, Cartrefi Cymunedol Cymru

Rhian Stangroom-Teel, Leonard Cheshire Disability

Gaynor Toft, Cyngor Sir Ceredigion

Alicja Zalesinska, Tai Pawb

Swyddfa Archwilio Cymru:

Matthew Mortlock

Nick Selwyn

Mike Usher

Staff y Pwyllgor:

Fay Bowen (Clerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Mohammad Asghar AC, Neil Hamilton AC, Rhianon Passmore AC ac Adam Price AC. Roedd Andrew RT Davies AC a Bethan Sayed AC yn bresennol fel dirprwyon.

 

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru a Gwasanaethau Orthopedig: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (6 Mehefin 2018)

</AI3>

<AI4>

2.2   Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (7 Mehefin 2018)

</AI4>

<AI5>

2.3   Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (8 Mehefin 2018)

</AI5>

<AI6>

2.4   Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (12 Mehefin 2018)

</AI6>

<AI7>

3       Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 1

3.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Jim McKirdle, Swyddog Tai CLlLC, Gaynor Toft, Rheolwr Lles Cymunedol, Cyngor Sir Ceredigion, a Julian Pike, Rheolwr Tai a Diogelwch Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai.

</AI7>

<AI8>

4       Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 2

4.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Stuart Ropke, Prif Weithredwr, Cartrefi Cymunedol Cymru a Chris Jones, Prif Weithredwr, Gofal a Thrwsio fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai.

 

</AI8>

<AI9>

5       Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 3

5.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Alicja Zalesinska, Cyfarwyddwr, Tai Pawb, Ruth Nortey, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Anabledd Cymru, a Rhian Stangroom-Teel, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru), Leonard Cheshire Disability fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai .

 

</AI9>

<AI10>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI10>

<AI11>

7       Addasiadau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

7.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>