Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018

Amser: 09.01 - 11.26
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4621


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Simon Thomas AC (Cadeirydd)

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

David Rees AC

Tystion:

Kate Cubbage, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Victoria Lloyd, Cyfarwyddwr Dylanwadu a Datblygu Rhaglenni, Age Cymru

Mary Wimbury, Fforwm Gofal Cymru

Mario Kreft, Fforwm Gofal Cymru

Sanjiv Joshi, Fforwm Gofal Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Katherine Thomas (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC a Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn  Cymru.

</AI1>

<AI2>

2       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 3 (Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru)

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Victoria Lloyd, Prif Swyddog Gweithredol Interim, Age Cymru; a Kate Cubbage, Uwch Reolwr Materion Allanol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar ei ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

2.2 Cytunodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ddarparu rhagor o fanylion ar:

·         y newidiadau i gomisiynu gwasanaethau sy'n deillio o anghenion mwy cymhleth; a

·         cholli gwelyau seibiant.

</AI2>

<AI3>

3       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 4 (Fforwm Gofal Cymru)

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mary Wimbury, Prif Weithredwr, Fforwm Gofal Cymru; Mario Kreft, Cadeirydd, Fforwm Gofal Cymru; a Sanjiv Joshi, Aelod o'r Bwrdd, Fforwm Gofal Cymru ar ei ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

3.2 Cytunodd Fforwm Gofal Cymru i ddarparu copi o adroddiad diweddar gan Knight Frank.

</AI3>

<AI4>

4       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 5 (Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru)

4.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Caiff y sesiwn dystiolaeth ei hail-drefnu ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol.

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

6       Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Trafod y dystiolaeth

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI6>

<AI7>

7       Trafod y flaenraglen waith

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr haf.

</AI7>

<AI8>

8       Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth – Papur cwmpasu

8.1 Trafododd y Pwyllgor bapur cwmpasu ar gostau deddfwriaeth a chytunodd i gynnal ymchwiliad.

</AI8>

<AI9>

9       Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol ym maes treth

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol a ganlyn, gan gytuno i gyflwyno adroddiad arnynt.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>