Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Chwefror 2018

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 4)

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Awdurdod Cyllid Cymru - Teitlau tir trawsffiniol ac ad-daliadau i drethdalwyr gan ACC - 30 Ionawr 2018

                                                                                            (Tudalennau 5 - 8)

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau – Bil Ombwdsom Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – 8 Chwefror 2018

                                                                                          (Tudalennau 9 - 24)

</AI4>

<AI5>

2.3   PTN3 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – Bil Ombwdsom Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – 30 Ionawr 2018

                                                                                        (Tudalennau 25 - 29)

</AI5>

<AI6>

2.4   PTN4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - 9 Chwefror 2018

                                                                                                     (Tudalen 30)

</AI6>

<AI7>

3       Ail Gyllideb Atodol 2017-18: sesiwn dystiolaeth

(09.00-10.20)                                                                  (Tudalennau 31 - 85)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli Ariannol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Cynnig y Gyllideb ar gyfer Ail Gyllideb Atodol 2017-18

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.20)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

5       Ail Gyllideb Atodol 2017-18: trafod y dystiolaeth

(10.20-10.30)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

6       Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

(10.30-10.40)                                                                (Tudalennau 86 - 118)

Papur 2 – Adroddiad drafft

</AI10>

<AI11>

7       Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol ym maes treth

(10.40-10.45)                                                              (Tudalennau 119 - 121)

Papur 3 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Trefniadau Talu'n Ôl) (Cymru) 2018

 

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Trefniadau Talu'n Ôl) (Cymru) 2018

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Trefniadau Talu'n Ôl) (Cymru) 2018 - Memorandwm Esboniadol

 

</AI11>

<AI12>

8       Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth

(10.45-12.30)                                                              (Tudalennau 122 - 135)

Daniel Greenberg - Bargyfreithiwr sy'n arbenigo mewn deddfwriaeth.

 

Papur 4 - Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Papur trafod

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>