Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Mawrth 2018

Amser: 09.31 - 14.02
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4606


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Angela Burns AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Julie Morgan AC

Tystion:

Laura Matthews, Women and Sport

Dr Julie Bishop, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Ciaran Humphreys, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Jackie Gapper, Estyn

John Thomas, Arolygwyr Ei Mawrhydi

Anwen Griffiths, Arolygwyr Ei Mawrhydi

Staff y Pwyllgor:

Claire Morris (Clerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 7 Mawrth 2018, penderfynodd y Pwyllgor, o dan Reol Sefydlog 17.42, i wahardd y cyhoedd o ddechrau'r cyfarfod hwn

</AI1>

<AI2>

1       Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Trefn Ystyriaeth - cytundeb mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2

1.1 Nododd y Pwyllgor y gweithdrefnau ar gyfer Cyfnod 2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) a chytunodd ar ddull gweithredu ar gyfer y drefn o ran ystyried y gwelliannau.

</AI2>

<AI3>

2       Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) - Craffu ar ôl deddfu: Papur Cwmpasu

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i ailystyried y mater hwn maes o law.

</AI3>

<AI4>

Sesiwn gyhoeddus

</AI4>

<AI5>

3       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

3.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC a Lynne Neagle AC.

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - tystiolaeth gan Women in Sport

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolydd o Women in Sport.

4.2     Cytunodd Laura Matthews i ddarparu rhagor o wybodaeth am y rhaglen DADEE (Dads and Daughters Exercising and Empowered) sy'n cael ei datblygu gan Brifysgol Newcastle, Awstralia.

</AI6>

<AI7>

5       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc – tystiolaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc – tystiolaeth gan Estyn

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Estyn.

</AI8>

<AI9>

7       Papurau i’w nodi

</AI9>

<AI10>

7.1   Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018

7.1a Nododd y Pwyllgor Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

</AI10>

<AI11>

7.2   Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Nodiadau am waith ymgysylltu

7.2a Nododd y Pwyllgor y nodiadau am waith ymgysylltu mewn perthynas â'i ymchwiliad i weithgarwch corfforol plant a phobl ifanc.

</AI11>

<AI12>

7.3   Atal Hunanladdiad: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

7.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor i Atal Hunanladdiad.

</AI12>

<AI13>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

</AI13>

<AI14>

9       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc – trafod y dystiolaeth

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>