Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Mawrth 2018

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Claire Morris

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6355

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 7 Mawrth 2018, penderfynodd y Pwyllgor, o dan Reol Sefydlog 17.42, i wahardd y cyhoedd o ddechrau'r cyfarfod hwn

 

</AI1>

<AI2>

1       Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Trefn Ystyriaeth - cytundeb mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2

(09.30 - 09.50)                                                                    (Tudalennau 1 - 5)

Papur 1 - Trefn y broses ystyried

 

</AI2>

<AI3>

2       Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) - Craffu ar ôl deddfu: Papur Cwmpasu

(09.50 - 10.10)                                                                    (Tudalennau 6 - 9)

Papur 2 - Papur cwmpasu

 

</AI3>

<AI4>

Sesiwn gyhoeddus

 

</AI4>

<AI5>

3       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.15)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - tystiolaeth gan Women in Sport

(10.15 - 11.00)                                                                (Tudalennau 10 - 28)

Laura Matthews, Uwch Reolwr Gwybodaeth a Pholisi, Women and Sport

 

Briff Ymchwil

Papur 3

 

</AI6>

<AI7>

Egwyl (11.00 - 11.15)

 

</AI7>

<AI8>

5       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - tystiolaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

(11.15 - 12.00)                                                                (Tudalennau 29 - 36)

Dr Julie Bishop, Cyfarwyddwr Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Ciaran Humphreys, Cyfarwyddwr Gwybodaeth Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Papur 4

 

</AI8>

<AI9>

Cinio (12.00 - 12.45)

 

</AI9>

<AI10>

6       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - tystiolaeth gan Estyn

(12.45 - 13.30)                                                                (Tudalennau 37 - 53)

Jackie Gapper, Dirprwy Cyfarwyddwr, Estyn

John Thomas, Arolygwyr Ei Mawrhydi

Anwen Griffiths, Arolygwyr Ei Mawrhydi

 

Papur 5

 

</AI10>

<AI11>

7       Papurau i’w nodi

(13.30)                                                                                                             

</AI11>

<AI12>

7.1   Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018

                                                                                                                        

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018

Memorandwm esboniadol

</AI12>

<AI13>

7.2   Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Nodiadau gweithgaredd ymgysylltu

                                                                                        (Tudalennau 54 - 72)

Papur 6 - Trafodaethau grwpiau ffocws gyda rhanddeiliaid, 25 Ionawr 2018

 

Papur 7 - Trafodaethau gyda disgyblion a staff Ysgol Bassaleg, 7 Rhagfyr 2017

 

</AI13>

<AI14>

7.3   Atal Hunanladdiad: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

                                                                                                     (Tudalen 73)

Papur 8

</AI14>

<AI15>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(13.30)                                                                                                             

</AI15>

<AI16>

9       Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - trafod y dystiolaeth

(13.30 - 13.45)                                                                                                

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>